Skatteministeriet
14. januar 2014

L195 (Folketingsåret 2010-11)

Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om tobaksafgifter, lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m. og forskellige andre love - resumé

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L195 (Folketingsåret 2010-11)

(Ændring af afgift på erhvervenes energiforbrug m.v., forkortelse af kredittider for tobaksafgift og lempelse af ølmoderationsordningen)

Forslaget indebærer samlet set en lempelse af energiafgifterne på erhverv fra Forårspakke 2.0 til gavn for vækst og beskæftigelse. Forslagets baggrund er den politiske aftale af 5. maj 2010 mellem regeringen og Dansk Folkeparti om serviceeftersyn af Forårspakke 2.0.

Med henblik på at understøtte beskæftigelsen i virksomhederne reduceres de kommende afgiftsforhøjelser på erhvervenes forbrug af energi til procesformål i Forårspakke 2.0 til omkring en tredjedel af det oprindeligt aftalte, men til gengæld indfases afgiftsforhøjelsen gradvist fra 2012.

Lempelsen er udformet i overensstemmelse med den anbefalede model i Skatteministeriets redegørelse "Energiafgift for erhverv og konkurrenceevne", hvorefter stigningen i energiafgiften på erhverv i 2013 nedsættes proportionalt, mens den reducerede stigning indføres et år tidligere i 2012. Desuden nedsættes fra 2012 elafgiften på elvarme i momsregistrerede virksomheder, som i dag er beskattet højere end alle andre energianvendelser.

Forslaget betyder, at erhvervenes afgiftsbelastning i 2013 lettes med ca. 750 mio. kr. ekskl. moms i 2011-niveau. Dette beløb svarer til lempelsen på 940 mio. kr. inkl. moms, som blev aftalt i forbindelse serviceeftersynet. For det ene år 2012 øges afgiftsbelastningen med ca. 320 mio. kr. ekskl. moms i 2011-niveau.

Ved forslaget sikres klarhed over de fremtidige rammevilkår på dette område for erhvervene.

Forslaget indeholder herudover en valgfri metode til at opgøre energi- og CO2-afgift for affaldsforbrændingsanlæg (røggasmetoden) samt mindre præciseringer af afgiftslovgivningen.

Forkortelse af kredittider for tobaksafgift

I forbindelse med folketingsbehandlingen af lovforslaget om en afgift på mættet fedt i visse fødevarer blev det vedtaget at udskyde ikrafttrædelsen af fedtafgiften fra 1. juli 2011 til 1. oktober 2011. Dette medfører på kort sigt et provenutab, som skal finansieres. Aftaleparterne bag Forårspakke 2.0 og serviceeftersynet deraf - regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti - har derfor besluttet at forkorte kredittiderne ved køb af stempelmærker til cigaretter og røgtobak.

Forslaget skønnes at medføre en engangsindtægt i 2011 på ca. 450 mio. kr. Hertil kommer en årlig renteindtægt før tilbageløb på omkring 20 mio. kr. ved en nominel rente på 5,75 pct. Den varige virkning af forslaget før tilbageløb kan således skønnes til knapt 30 mio. kr. og efter tilbageløb knapt 25 mio. kr.

Det foreslås, at ændringen får virkning fra og med den 17. oktober 2011.

Lempelse af ølmoderationsordningen

Ifølge gældende regler kan bryggerier i EU, som udleverer op til 200.000 hl øl om året, modtage afgiftslettelse i form af ølmoderation. Ølmoderationsordningen gælder dog kun for bryggerier, der fremstillede stærkt øl (over 2,8 pct. vol.) inden november 1940. Med dette forslag ophæves årstalskravet, således at alle mindre bryggerier, der årligt udleverer op til 200.000 hl øl, vil være berettiget til afgiftslettelse efter samme regler som hidtil har været gældende for de bryggerier, der den 1. november 1940 fremstillede stærkt øl. Hermed ligestille alle mindre bryggerier.

Forslaget skønnes at medføre et umiddelbart provenutab på 5 mio. kr. årligt fra 2011. Den varige virkning af forslaget kan skønnes til ca. 4 mio. kr. efter tilbageløb og adfærd.

Det foreslås, at ændringen får virkning fra og med den 1. januar 2011.

Yderligere henvendelse Chefkonsulent Jørgen Holm Damgaard, tlf. 7237 3239

Høring / Folketingets hjemmeside