Skatteministeriet
14. januar 2014

L194 (Folketingsåret 2010-11)

Forslag til lov om ændring af aktieavance-beskatningsloven, kursgevinstloven, ligningsloven og selskabsskatteloven - resumé

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L194 (Folketingsåret 2010-11)

(Skattefritagelse for gevinst og udbytte af iværksætteraktier m.v.)

Lovforslaget er led i aftalen af 8. november 2010 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne om finansloven 2011.

Med lovforslaget foreslås det at indføre en særlig skatteordning, der under visse omstændigheder fritager selskabers unoterede iværksætteraktier for beskatning.

Formål med lovforslaget er at lette tilvejebringelsen af risikovillig kapital til små og mellemstore iværksættervirksomheder i Danmark. Det foreslås, at dette sker ved at give skattefordele til investorerne.

Det foreslås, at der indføres en iværksætteraktieordning, hvor afkastet (avancer og udbytter) af selskabers unoterede iværksætteraktier under visse omstændigheder er skattefrit. Investorerne kan derfor, hvis betingelserne herfor er opfyldt, opnå skattefritagelse af afkastet (avancer og udbytter) af unoterede iværksætteraktier i små og mellemstore virksomheder, der har været ejet i 3 år eller mere.

Ordningen indeholder statsstøtte til små og mellemstore virksomheder og skal derfor notificeres og godkendes af EU-kommissionen efter EF-retningslinjerne for statsstøtte til fremme af risikokapitalinvesteringer i små og mellemstore virksomheder (2006/C 194/02).

Indførsel af en iværksætteraktieordning, hvor afkastet (avancer og udbytter) af selskabers unoterede iværksætteraktier under visses omstændigheder er skattefrit, skønnes at medføre et varigt provenutab i størrelsesordenen 60 mio. kr. årligt.

Desuden indeholder forslaget en rettelse af kursgevinstloven, der retter op på, at selskaber ikke, som det var tilsigtet med ændringerne af bestemmelsen gennemført ved lov nr. 724 af 25. juni 2010, skal anvende den gennemsnitlige anskaffelsessum ved opgørelse af gevinst og tab på gæld udstedt på samme vilkår af samme udsteder.

Yderligere henvendelse: Fuldmægtig Stine Hindsgavl Hansen, tlf. 7237 3468

Høring / Folketingets hjemmeside