Skatteministeriet
14. januar 2014

L131 (Folketingsåret 2010-11)

Forslag til lov om dobbeltbeskatningsaftale mellem Danmark og Cypern - resumé

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L131 (Folketingsåret 2010-11)

Formålet med lovforslaget er at indhente Folketingets samtykke til, at regeringen tiltræder en ny dobbeltbeskatningsaftale mellem Danmark og Cypern. Aftalen blev underskrevet den 11. oktober 2010, men den kan først endeligt tiltrædes fra dansk side, når Folketinget har vedtaget en lov herom.

Aftalen afløser en dobbeltbeskatningsoverenskomst, der blev indgået i 1981. Efter denne overenskomst skal ophævelse af dobbeltbeskatning på renter og udbytter ske efter det såkaldte matching credit princip. Danmark skal give fradrag i den danske skat for en given cypriotisk skat, selv om det faktiske betalte skat er lavere. Denne regel er nu utidssvarende.  

Aftalen indeholder regler for, hvornår Danmark henholdsvis Cypern kan beskatte forskellige former for indkomst, som en person, der er hjemmehørende i den ene stat (bopælsstaten), modtager fra den anden stat (kildestaten), og om hvordan dobbeltbeskatning undgås.   

Efter aftalen kan kildestaten ikke beskatte udbytter udloddet fra et datterselskab til et moderselskab, hvis moderselskabet ejer mindst 10 pct. af kapitalen i datterselskabet i en uafbrudt periode på mindst et år. Det samme gælder, hvis modtageren er den anden stat, denne stats centralbank eller en offentlig institution i den anden stat, eller modtageren er en pensionskasse. I alle andre tilfælde kan kildestaten beskatte udbytter med 15 pct., hvis modtageren er hjemmehørende i den anden stat. 

Efter aftalen kan renter og royalties kun beskattes i modtagerens bopælsstat.

Offentlige ydelser (herunder sociale pensioner) kan beskattes i kildestaten. Det samme gælder for private pensioner, hvis kildestaten har givet fradrag for indbetalingerne.

Dobbeltbeskatning ophæves ved credit-metoden, så Danmark som bopælsstat nedsætter sin skat af indkomst fra Cypern med den skat, der er betalt i Cypern af denne indkomst. Nedsættelsen kan dog højst udgøre et beløb svarende til den danske skat, der falder på den cypriotiske indkomst.

Lovforslaget skønnes at medføre administrative merudgifter i størrelsesordenen 500.000 kr. til systemtilretning. Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige konsekvenser. Lovforslagets økonomiske konsekvenser for det offentlige og for erhvervslivet skønnes at være begrænsede.

Yderligere henvendelse: Chefkonsulent Margrete Kiil, tlf. 7237 3442

Folketingets hjemmeside