Skatteministeriet
14. januar 2014

L121 (Folketingsåret 2010-11)

Forslag til lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto og iværksætterkonto, dødsboskatteloven og kursgevinstloven - resumé

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L121 (Folketingsåret 2010-11)

(Forbedring af etablerings- og iværksætterkontoordningerne m.v.)

Med finanslovsaftalen for 2010 blev der afsat yderligere 20 mio. kr. årligt til forbedring af etablerings- og iværksætterkontoordningerne. Folketinget har den 3. marts 2011 vedtaget et lovforslag, der udmønter de afsatte midler.

Lovforslaget er vedtaget med støtte fra regeringspartierne (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, SF, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance.

Forbedringen af etablerings- og iværksætterkontoordningerne bidrager til at skabe vækst inden for bl.a. innovation og iværksætteri. Loven indeholder følgende elementer:

  •   Maksimumgrænsen for, hvad der kan indskydes på etablerings- og iværksætterkonti forhøjes fra 40 pct. til 60 pct. af nettolønindtægten. Der har dog hidtil altid kunnet indskydes 100.000 kr. Dette beløb forhøjes til 250.000 kr.
  • Den såkaldte etableringsgrænse, dvs. kravet til, hvad der skal hæves fra etablerings- og iværksætterkonti ved etableringen af virksomhed, nedsættes fra 113.900 kr. til 80.000 kr. (2010-niveau).
  • Etablerings- og iværksætterkontomidler skal kunne anvendes til at afholde alle driftsomkostninger, som er fradragsberettigede efter statsskattelovens almindelige regler. Det betyder, at midlerne også kan anvendes til at afholde udgifter til f.eks. leasing af driftsmidler.
  • Restafskrivningerne ved anvendelse af etableringskontomidler forhøjes fra 42 pct. til 50 pct. af aktivet.
  • Afgiften ved efterbeskatning af ikke hævede iværksætterkontomidler nedsættes fra 60 pct. til 52,5 pct.
  • Kontohaveren kan få henstand med skatten af ikke hævede etablerings- og iværksætterkontomidler ved flytning til udlandet med ophør af fuld skattepligt her til landet.
  • Kontohaveren må ikke efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst være skattemæssigt hjemmehørende i et andet land.
  • Der gives adgang til at placere etablerings- og iværksætterkontoindskud i alle slags obligationer, der er optaget til handel på et reguleret marked, dog med nogle få undtagelser.

Reglerne skal have virkning fra indkomståret 2010 bortset fra reglerne om placering af kontoindskud i obligationer, reglerne om fraflytning og reglerne om, at kontohaveren ikke må være hjemmehørende i et andet land. Disse regler skal have virkning fremadrettet fra den 15. marts 2011. Loven skønnes at medføre et varigt provenutab på ca. 20 mio. kr. årligt.

Yderligere henvendelse: Specialkonsulent Peter Bak, telefon 72 37 67 07

Høring / Folketingets hjemmeside