Skatteministeriet
17. januar 2014

L80 (Folketingsåret 2009-10)

Forslag til lov om ændring af ligningsloven - resumé

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L80 (Folketingsåret 2009-10)

(Fradrag for udgifter til plantning af flerårige energiafgrøder)

Som led i aftalen om Grøn Vækst har regeringspartierne (Venstre og Det konservative Folkeparti) indgået aftale med Dansk Folkeparti om, at "Plantning af flerårige energiafgrøder gøres skattemæssigt fradragsberettiget". Det er et element i en række aftalte initiativer, som skal styrke landbrugets rolle som leverandør af grøn energi.

Efter lovforslaget indføres der fradrag for udgifter til plantning af flerårige energiafgrøder, der afholdes den 1. januar 2010 eller senere. Det drejer sig om ask, el, elefantgræs, hassel, pil, poppel og præriegræs. Der kan dog ikke opnås fradrag for udgifter, der afholdes til plantning af flerårige energiafgrøder uden for Grønland, Færøerne og EU/EØS.

Hvis betingelserne for fradraget er opfyldt, kan det opnås af enhver virksomhed eller borger, dvs. erhvervsvirksomheder, hobbyvirksomheder, lønmodtagere etc.

Formålet er at fremme dyrkning af flerårige energiafgrøder for at udnytte de klima- og miljømæssige fordele, der er forbundet med at anvende disse afgrøder til produktion af energi. Dette kan bidrage positivt til at reducere udledningen af drivhusgasser, kvælstof og pesticider.

Formålet er også skattemæssigt at ligestille flerårige energiafgrøder med øvrige landbrugsafgrøder. Udgifter til plantning af flerårige energiafgrøder behandles i dag som ikke-fradragsberettigede etableringsomkostninger. Udgifter til såning af etårige afgrøder som f.eks. korn og raps kan i dag fradrages som driftsomkostninger.

Det skønnes, at lovforslaget vil medføre et provenutab på ca. 20 mio. kr. årligt frem til 2020. Finansårsvirkningen i 2010 anslås til et provenutab på ca. 10 mio. kr.

Høring / Folketingets hjemmeside