Skatteministeriet
17. januar 2014

L74 (Folketingsåret 2009-10)

Lov om ændring af personskatteloven - resumé

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L74 (Folketingsåret 2009-10)

(Kompensation for kommunale skatteforhøjelser)

Kommunernes budgetlægning for 2010 har resulteret i en samlet stigning i det kommunale skatteprovenu på ca. 769,5 mio. kr., hvilket er 269,5 mio. kr. højere end den skattejustering på 500 mio. kr., der indgik i aftalen om kommunernes økonomi for 2010 af 16. juni 2009 mellem regeringen og Kommunernes Landsforening.

Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) har på denne baggrund som led i aftalen om Finansloven for 2010 opnået enighed med Dansk Folkeparti om at gennemføre en modgående statsfinansieret nedsættelse af bundskatten for at kompensere borgerne for det højere kommunale skatteniveau fra 2010 og dermed sikre, at skattestoppet overholdes.

Det foreslås derfor at reducere bundskatten fra 2010 og følgende år med 0,09 pct.enheder. I 2010 og 2011 sænkes bundskatten således fra 3,76 til 3,67 pct. I de følgende år, hvor bundskatten som led i skattereformen - Forårspakke 2.0 - gradvist forhøjes med 1 pct.enhed om året samtidigt med at sundhedsbidraget tilsvarende reduceres, sker der ligeledes en nedsættelse af satsen med 0,09 pct.enheder, således at bundskatten fastsættes til 4,67 pct. i 2012 stigende til 11,67 i 2019 og følgende år. Herved ydes der kompensation til skatteyderne set under ét for det højere kommuneskatteniveau på ca. ¾ mia. årligt fra og med 2010.

Den lavere bundskat vil blive indarbejdet i SKATs forskudsændringssystem for 2010. Det indebærer, at de personer, der får ændret deres forskudsopgørelse i løbet af indkomståret 2010, vil få bundskattelettelsen i løbet af 2010, mens den resterende del af skatteyderne vil få skattenedsættelsen i forbindelse med årsopgørelsen for 2010, som er tilgængelig i skattemapperne i marts 2011.

Lovforslaget medfører et umiddelbart årligt provenutab for staten på ca. 0,8  mia. kr. fra 2010.

Yderligere henvendelse: Chefkonsulent Christina Faurby Birck, tlf. 3392 4428 og chefkonsulent Hans Mølgaard Christensen, tlf. 3392 4470.

Folketingets hjemmeside