Skatteministeriet
17. januar 2014

L63 (Folketingsåret 2009-10)

Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter og forskellige andre love - resumé

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L63 (Folketingsåret 2009-10)

(Ændringer som følge af afgørelse i statsstøttesag m.m.)

Forslaget indebærer, at dobbeltregulering af de kvoteomfattede virksomheder ved både CO2-kvoter og CO2-afgift undgås fra den 1. januar 2010.

Forslaget tilvejebringer hjemmel til, at skatteministeren kan sætte en vedtaget, men endnu ikke ikrafttrådt, fritagelse for CO2-afgift for CO2-kvoteomfattede virksomheder i kraft i 2010. Der foreslås således ophævelse af en bestemmelse om, at fritagelsen, når den sættes i kraft, skal have virkning tilbage fra 1. januar 2005, da det ikke er muligt at give fritagelsen virkning tilbage i tid efter Europa Kommissionens afgørelse af 17. juni 2009 vedrørende statsstøtte (afgørelse C 41/2006).

Det foreslås endvidere, at industriens kvoteomfattede brændselsforbrug skal tilgodeses ved, at der sker en tilbageregulering af CO2-afgiftsbelastningen ned til EU's minimumsafgiftssatser for perioden 2005-2009. Supplerende foreslås, at den del af det kvoteomfattede brændselsforbrug, som er anvendt til mineralogiske processer m.v., ved tilbagereguleringen også kan fritages for EU's minimumsafgifter for perioden 2005-2009. Dette er i overensstemmelse med Energibeskatningsdirektivet.

Forslaget indeholder endelig nogle mindre tilpasninger og præciseringer til energiafgiftslovene, CO2-afgiftsloven, svovlafgiftsloven og lov om afgift af kvælstofoxider (NOx-afgiftsloven) samt et bidrag fra Energistyrelsen med en række tilpasninger, bl.a. vedr. ikrafttrædelsesbestemmelserne, i tidligere vedtaget lovgivning (afgiftsrationaliseringen fra juni 2008) indenfor Klima- og energiministeriets ressortområde (lov om tilskud til elproduktion og elforsyningsloven).

Det er hensigten, at lovforslaget skal træde i kraft den 1. januar 2010.

Miljøeffekter

Forslagene skønnes ikke at indebære nævneværdige miljømæssige konsekvenser.

Provenu

Der vil ikke som ventet blive et engangsprovenutab på ca. 150 mio. kr. i 2010 på grund af den oprindelige CO2-afgiftsfritagelse med virkning fra 1. januar 2005. Den bagudrettede CO2-afgiftsfritagelse for de mineralogiske processer m.v. og nedjusteringen af virksomhedernes CO2-afgiftsbetaling til minimumsafgifterne skønnes at udløse et engangsprovenutab på henholdsvis ca. 25. mio. kr. og 50 mio. kr. dvs. samlet set 75 mio. kr.

Yderligere henvendelse: Chefkonsulent Jørgen Holm Damgaard, tlf. 3392 4435

Høring / Folketingets hjemmeside