Skatteministeriet
17. januar 2014

L55 (Folketingsåret 2009-10)

Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og forskellige andre love - resumé

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L55 (Folketingsåret 2009-10)

(Mindre justering af reglerne vedrørende investeringsselskaber

Loven er nu vedtaget og indeholder tre justeringer af skattereglerne vedrørende investeringsselskaber.

Loven indeholder for det første en ny overgangsregel for lov nr. 98 af 10. februar 2009, hvor definitionen af investeringsselskaber blev udvidet. Overgangsreglen berører selskaber, der på tidspunktet for ikrafttrædelsen af lov nr. 98 af 10. februar 2009 havde ejet aktierne eller beviserne i det nye investeringsselskab i 3 år eller mere.

Loven har til formål at imødekomme de selskaber, der i en kombination af tidligere gældende skatteregler, overgangsregler samt det seneste års udvikling på aktiemarkedet, er kommet i klemme i forbindelse med at deres aktie eller investeringsforeningsbevis er overgået til lagerbeskatning.

Ifølge overgangsreglen skal der for aktier og investeringsforeningsbeviser ejet i 3 år eller mere, og som var omfattet af overgangen, opgøres et nettokurstab, der kan fradrags i nettokursgevinster på aktier og investeringsforeningsbeviser, der lagerbeskattes efter aktieavancebeskatningslovens § 19.

Dernæst retter loven op på en utilsigtet stramning af definitionen af et investeringsselskab. Holdingselskaber m.v., der ikke tidligere var at betragte som investeringsselskaber, blev som følge af lov nr. 98 af 10. februar 2009 betragtet som investeringsselskaber. Dette til trods for at de datterselskaber, som holdingselskabet ejer aktier i, hovedsageligt investerer i andre værdier end værdipapirer m.v.

Disse holdingselskaber m.v. er atter undtaget fra definitionen af et investeringsselskab.

Slutteligt modificerer loven optællingen af deltagere i et selskab, der driver virksomhed ved kollektiv investering i værdipapirer m.v. Fremover vil nærtstående deltagere på linje med koncernforbundne selskaber regnes for én deltager.

Ændringerne træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Overgangsreglen har virkning for det første år, hvor de pågældende aktier og investeringsforeningsbeviser omfattes af lagerbeskatningen. Lempelsen for holdingselskabet har virkning fra og med det år, hvor selskabet omfattes af de nye regler. Den modificerede optælling har virkning fra og med indkomstår, der påbegyndes den 1. januar 2010 eller senere.

Yderligere henvendelse: Fuldmægtig Søren Aslak, tlf. 3392 4481   

Høring / Folketingets hjemmeside