Skatteministeriet
17. januar 2014

L216 (Folketingsåret 2009-10)

Forslag til Lov om ændring af øl- og vinafgiftsloven, spiritusafgiftsloven, tobaksafgiftsloven og lov nr. 524 af 12. juni 2009 om ændring af lov om afgift af chokolade- og sukkervarer m.m., lov om afgift af konsum-is, m.fl. love - resumé

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L216 (Folketingsåret 2009-10)

(Forhøjelse af tillægsafgiften for alkoholsodavand, indførelse af tillægsafgift for cider- og frugtvinsbaserede alkoholsodavand og forhøjelse af tobaksafgiften)

Langt hovedparten af den omfattende skattereform, der blev aftalt i forbindelse med Forårspakke 2.0, er nu trådt i kraft. Skatten på arbejde er sat ned, og det er til gengæld blevet dyrere at forbruge og producere varer, som er til skade for miljø, klima og sundhed.

Skattereformen er fuldt finansieret uden medregning af dynamiske virkninger. På kort sigt styrker reformen de disponible realindkomster, mens de offentlige finanser forbedres fra 2013 og frem.

Dertil kommer, at reformen styrker arbejdsudbuddet mv. Det øger vækstmulighederne i dansk økonomi, og giver en markant styrkelse af den offentlige økonomi på sigt. Reformen øger det finanspolitiske råderum med omkring 5½ mia. kr. (varig virkning).

Regeringen og Dansk Folkeparti har gennemført et serviceeftersyn af Forårspakke 2.0, som har vist, at enkelte elementer af skattereformen er mere vanskelige at gennemføre end først antaget. Det gælder den nye grønne kørselsafgift på lastbiler og den nye afgift på mættet fedt.

Det er afgørende, at finansieringen af reformen er på plads også på kort sigt. Aftaleparterne har derfor besluttet at introducere nye finansieringselementer, som styrker de offentlige finanser i årene frem mod 2013 i forhold til den oprindelige aftale.

Dette forslag udmønter følgende finansieringselementer:

Afgiften på tobak forhøjes svarende til ca. 2 kr. pr. 20 stk. pakke cigaretter i gennemsnit og 3 kr. pr. 20 stk. pakke for de billigste cigaretter. Afgiften på røgtobak forhøjes tilsvarende. Det samlede merprovenu skønnes til 200 mio. kr., og afgiftsforhøjelserne indføres 1. juli 2010.

Der indføres tillægsafgift på cider- og frugtvinsbaserede alkoholsodavand, herunder cider. Samtidig forhøjes tillægsafgiften på alkoholsodavand. Det samlede merprovenu skønnes til 100 mio. kr. årligt, og indføres 1. juli 2010.

Kostvaner og rygning er vigtige faktorer bag risikoen for at udvikle livsstilssygdomme og dermed på sigt også udviklingen i den gennemsnitlige levetid. Det fremgår af regeringens arbejdsprogram, at Danmark skal være et af de 10 lande, hvor den forventede levetid er højest. Det vil kræve nye initiativer, herunder ikke mindst i forhold til rygning og kostvaner.

Forskelle i indtag af tobak mv. er f.eks. en medvirkende årsag til, at svenskere i gennemsnit lever 2½ år længere end danskere. Afgifter kan medvirke til at nedbringe forbruget af sundhedsskadelige fødevarer og nydelsesmidler.

Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at hæve afgifterne på tobak. Afgiften på cigaretter hæves med gennemsnitligt ca. 2 kr. pr. pakke, mens afgiften på rulletobak forhøjes tilsvarende.

I Forårspakke 2.0 blev det aftalt at hæve tobaksafgiften med 3 kr. pr. pakke, og denne forhøjelse er trådt i kraft 1. januar 2010. I alt bliver afgiften derfor sat op med 5 kr. pr. pakke. Hertil kommer den vedtagne forhøjelse på ca. 40 øre pr. pakke i 2014.

Finansministeriets og Skatteministeriets analyser viser, at det vil være forbundet med betydelig risiko for faldende provenu og fremkomsten af et større parallelt marked at øge tobaksafgifterne ud over dette niveau. Det understreges bl.a. af de britiske erfaringer med meget kraftige forhøjelser af tobaksafgifterne.

Realisering af målsætningen om øget levetid forudsætter også, at forbruget af alkohol mindskes. Det gælder særligt blandt unge. Derfor er regeringen og Dansk Folkeparti enige om at forhøje tillægsafgiften på alkoholsodavand og udvide afgiften til også at omfatte cider og ciderbaserede drikke. Dermed er alle alkoholsodavand og cider omfattet af tillægsafgift.

Yderligere henvendelse: Rikke Kure Christiansen, tlf. 3392 4793

Høring / Folketingets hjemmeside