Skatteministeriet
17. januar 2014

L213 (Folketingsåret 2009-10)

Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love - resumé

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L213 (Folketingsåret 2009-10)

(Midlertidig udligningsskat på store pensionsudbetalinger, afskaffelse af særligt ægtefællefradrag m.v.)

Folketinget har den 4. juni 2010 vedtaget lovforslag nr. L 213 (Midlertidig udligningsskat på store pensionsudbetalinger, afskaffelse af særligt ægtefællefradrag m.v.).

Loven udmønter de to elementer i den aftale om udligningsskatten, som regeringen og Dansk Folkeparti har indgået den 15. april 2010. Det gælder den midlertidige udligningsskat og afskaffelsen af det særlige ægtefællefradrag. 

Udligningsskat på store pensionsudbetalinger

Udligningsskatten har følgende indhold:

  • Udligningsskattesatsen er 6 pct.
  • Udligningsskatten skal kun betales af samlede pensionsudbetalinger over et bundfradrag på 362.800 kr. (2010-niveau), svarende til hvad mellem- og topskattegrænsen ville have været i 2010 uden Forårspakke 2.0. Udnytter den ene ægtefælle ikke sit bundfradrag, kan der overføres op til 121.000 kr. (2010-niveau) med fradrag af personlig indkomst til den anden ægtefælle.
  • Den samlede varighed af udligningsskatten er 9 år. Satsen på 6 pct. fastholdes på samme niveau i 4 år, dvs. for 2011 - 2014. Fra og med 2015 udfases udligningsskatten med 1 procentenheder årligt. Udligningsskatten er dermed fuldt udfaset i 2020.
  • Udligningsskatten pålægges ikke udbetalinger fra kapitalpensioner eller invalidepension.
  • Udligningsskatten pålægges heller ikke førtidspension eller efterløn 

Udligningsskatten har virkning fra og med indkomståret 2011.

Afskaffelse af ægtefællefradraget til visse begrænset skattepligtige

Visse personer, der kun i begrænset omfang har deres arbejdsindkomst i Danmark, kan på grund af et særligt ægtefællefradrag opnå store skattefradrag i den danske indkomst. I visse tilfælde endda større skattefradrag, end hvad personer, der har hovedparten af deres arbejdsindkomst i Danmark, kan opnå.

Hvis ægtefællen har indkomst i sit hjemland, og hjemlandet har regler, der ligner de danske, er det samlede resultat således, at ægtefællerne kan få tre personfradrag - to i Danmark og et i hjemlandet.

På den baggrund er det særlige ægtefællefradrag til visse begrænset skattepligtige personer afskaffet.

Herudover er fradragsretten for A-kassekontingentet for begrænset skattepligtige personer ændret, så der kun er fradrag i dansk lønindkomst. Ændringen retter en fejl, der utilsigtet har medført en for lempelig adgang for begrænset skattepligtige til at få fradrag for A-kassekontingentet i alle typer af dansk indkomst, eksempelvis dansk udbytteindkomst.

Lovforslaget blev vedtaget med stemmer fra V, KF, DF og EL. S og SF stemte hverken for eller imod, medens RV og LA stemte imod.  

Kontaktperson: Konsulent Hardy Pedersen, tlf. 33 92 45 02

Høring / Folketingets hjemmeside