Skatteministeriet
17. januar 2014

L21 (Folketingsåret 2009-10)

Forslag til Lov om ændring af lov om beskatning af indkomst i forbindelse med kulbrinteindvinding i Danmark - resumé

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L21 (Folketingsåret 2009-10)

(Overdragelse af licensandele mod betaling af fremtidige efterforskningsomkostninger, finansielle indtægter m.v.)

Folketinget har den 1. december 2009 vedtaget lovforslaget. Alle partier - undtagen Enhedslisten - stemte for.

Hermed kan indtægter og udgifter nu henføres til samme indkomstår, når en licens sælges og vederlaget består i, at køberen afholder de fremtidige efterforskningsudgifter, som sælgeren skulle have afholdt vedrørende sin resterende ejerandel (farm out). Ændringen giver mulighed for at udskyde beskatningen af fortjenesten ved afståelse af licensen til de efterforskningsomkostninger, som udgør vederlaget, er afholdt. Fortjenesten skal dog senest beskattes i det tredje indkomstår efter salget af licensen.

Ændringen vil især være en fordel for mindre selskaber, der efterforsker i den danske undergrund, men som ikke har øvrige aktiviteter omfattet af kulbrinteskatteloven. Ændringen skønnes at give et provenutab på ca. 5 mio. kr. årligt.

Loven præciserer endvidere den skattemæssige behandling af finansielle indtægter med tilknytning til kulbrintevirksomhed. Endelig præciserer loven, hvordan afskrivningsgrundlaget for de aktiver, som Nordsøfonden i henhold til Nordsøaftalen fra 2003 overtager fra partnerne i DUC den 9. juli 2012, skal opgøres.

Loven har virkning fra og med indkomståret 2010.

Yderligere henvendelse: Chefkonsulent Søren Schou, tlf. 3392 4446

Folketingets hjemmeside