Skatteministeriet
17. januar 2014

L203 (Folketingsåret 2009-10)

Forslag til Lov om afgifter af spil - resumé

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L203 (Folketingsåret 2009-10)

(Spilleafgiftsloven)

Forslaget er et led i aftalen af 4. februar 2010 mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om en reguleret, delvis liberalisering af det danske spillemarked.

Forslag til lov om afgifter af spil udgør sammen med Forslag til lov om spil (Spilleloven) udmøntningen på skatteministeriets område af aftalen om den regulerede, delvise liberalisering af det danske spillemarked.

Forslag til lov om afgifter af spil har til formål at regulere betalingen af afgiften af spil, der udbydes, arrangeres eller afholdes i Danmark. Med forslaget bliver de forskellige afgifter af spil samlet i en hovedlov, og samtidig sker der en modernisering og forenkling af reglerne bl.a. i forhold til registrering, afgiftsperioder og betaling.

Forslaget medfører, at Danske Spil A/S bliver selskabsskattepligtig. Indskudsafgiften for lotterier udbudt af Danske Spil foreslås afskaffet, og fremadrettet vil disse lotterier alene være omfattet af en gevinstafgift. Ændringen i afgiften sker med det formål, at der sikres et tilstrækkeligt overskud til udlodning.

Det foreslås, at der for den liberaliserede del af spillemarkedet for væddemål og spil i online kasino skal betales en afgift på 20 pct. af bruttospilleindtægten.

For lokale puljevæddemål forenkles reglerne, og der fastsættes en afgift på 11 pct. af bruttospilleindtægten, idet der dog gives fradrag i afgiften på 20.000 kr. pr. løbsdag for maksimalt 24 løbsdage om året.

Afgiftsniveauet for afgift af spil gevinstgivende spilleautomater forbliver efter forslaget uændret, dog således at ludomaniafgiften på 1 pct. af bruttospilleindtægten afskaffes, og den nuværende afgift på 40 pct. af bruttospilleindtægten forhøjes til 41 pct. Midler til ludomanibekæmpelse afsættes fremover på Finansloven

For de øvrige områder indeholder forslaget primært en videreførelse af gældende ret. Der sker f.eks. ingen ændringer i afgifterne i forhold til klasselotterierne, de almennyttige lotterier og de landbaserede kasinoer.

Endelig foreslås det, at udbydere af poker i turneringsform udbudt efter lov om offentligt hasardspil i turneringsform og udbydere af spil uden indsats, hvor gevinsterne skal medregnes til den skattepligtige indkomst, skal indberette oplysninger om nettogevinster og vinderne heraf til SKAT.

Isoleret set skønnes den delvise liberalisering at medføre et merprovenu på ca. 195 mio. kr. Samtidig skønnes de skatte- og afgiftsmæssige ændringer som følge af spiludlodningsloven et provenutab på ca. 210 mio. kr. Derudover skønnes lovforslaget at medføre et merprovenu på ca. 20 mio. kr. som følge af adgangen til at etablere flere kasinoer og en nettoudgift for staten på ca. 12 mio. kr. som følge af en øget indsats mod ludomani.

Loven træder i kraft den 1. januar 2011.

Yderligere henvendelse: Specialkonsulent Ingrid Hornshøj Jensen, tlf. 3392 4833

Høring / Folketingets hjemmeside