Skatteministeriet
17. januar 2014

L201 (Folketingsåret 2009-10)

Forslag til lov om ændring af børnefamilieydelsesloven og forskellige andre love - resumé

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L201 (Folketingsåret 2009-10)

(Ungeydelse for 15-17 årige, mulighed for at standse ungeydelsen m.v.)

Vedtaget!

Folketinget har i dag vedtaget L 201. Lovforslaget er en del af aftalen om finansloven for 2010 mellem regeringen og Dansk Folkeparti.

Formålet er at give kommunerne yderligere redskaber i indsatsen for at få unge i uddannelse eller job. På denne baggrund omlægges børnefamilieydelsen for de 15-17-årige til en ungeydelse og betegnelsen børnefamilieydelse ændres til børneydelse. Den samlede ydelse i løbet af et kalenderår vil være uændret.

Samtidig kan kommunalbestyrelsen uden forudgående ansøgning udbetale ungeydelsen til den 15-17-årige selv, hvis forældrene ikke vil samarbejde om den unges pligt efter vejledningsloven til at følge sin uddannelsesplan og være i uddannelse eller i arbejde. Endvidere gives kommunalbestyrelsen mulighed for at tilbageholde ungeydelsen, hvis den unge og dennes forældre ikke vil respektere den unges pligt til at følge sin uddannelsesplan og være i uddannelse eller i arbejde.

Lovforslaget bliver hermed et led i opfyldelsen af regeringens målsætning om, at alle unge skal have et liv med uddannelse og arbejde, og at 95 pct. af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse i 2015.

Lovforslaget indeholder tillige en række ændringer i andre love som en konsekvens af dette lovforslag. Herunder en pligt for kommunalbestyrelsen til at oplyse den 15-17-årige unge og dennes forældremyndighedshaver om at overholdelse af pligten til at følge sin uddannelsesplan og være i uddannelse, beskæftigelse m.v. er en betingelse for retten til at modtage ungeydelse. Ligesom kommunalbestyrelsens afgørelse om, at udbetaling af ungeydelsen skal standses, vil kunne påklages til det sociale nævn efter reglerne i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Muligheden for at standse udbetalingen af ungeydelsen vurderes kun at ville vedrøre et begrænset antal familier, og har derfor ingen nævneværdige økonomiske konsekvenser.

Med omlægningen fra børnefamilieydelse til ungeydelse sker udbetalingen for de 15-17-årige fremover månedsvis i stedet for kvartalsvis.

Ungeydelsen vil indgå i SKATs fremtidige annoncer om børneydelsens beløbsniveauer og udbetalingsdatoer, og offentligheden vil herigennem blive gjort opmærksom på omlægningen fra en kvartalsbaseret til en månedsbaseret ydelse for de 15-17-årige.

Loven har virkning fra 1. januar 2011.

Lovforslaget blev vedtaget med stemmer fra Venstre, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti, mens Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Enhedslisten stemte imod lovforslaget.

Kontakt: Fuldmægtig Maria Eun Hansen, tlf. 3392 4791 og chefkonsulent Christina Faurby Birck, tlf. 3392 4428

Høring / Folketingets hjemmeside