Skatteministeriet
17. januar 2014

L20 (Folketingsåret 2009-10)

Forslag til lov om ændring af mineralolieafgiftsloven, spiritusafgiftsloven, tobaksafgiftsloven, øl- og vinafgiftsloven og forskellige andre love - resumé

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L20 (Folketingsåret 2009-10)

(Gennemførelse af EU's cirkulationsdirektiv)

Resumé af forslag nr. L 20 til lov om ændring af mineralolieafgiftsloven, spiritusafgiftsloven, tobaksafgiftsloven, øl- og vinafgiftsloven og forskellige andre love (Gennemførelse af EU-cirkulationsdirektiv), vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 18. december 2009: 

Lovforslagets formål:

Lovforslaget gennemfører direktiv 2008/118/EF om de administrative regler for de EU-harmoniserede punktafgifter af mineralolieprodukter (benzin, olie, diesel m.v.), spiritus, øl, vin og tobak. Der er tale om et teknisk lovforslag med justering af administrative regler for virksomheder og en teknologisk modernisering af kontrolsystemer, der har været gældende siden starten af Indre Marked i januar 1993, og som skal sikre, at afgift af mineralolieprodukter, alkoholholdige drikkevarer og tobak bliver betalt i EU-landet, hvori de pågældende varer forbruges.

Lovforslagets hovedindhold:

De danske punktafgifter af mineralolieprodukter, alkoholholdige drikkevarer samt tobak er omfattet af en EU-harmonisering, der bl.a. omfatter et generelt direktiv med de administrative regler for virksomheder, der fremstiller og forhandler afgiftspligtige varer, samt for transporten eller cirkulationen af varer mellem virksomheder inden for EU - "Cirkulationsdirektivet".

Det hidtidige generelle direktiv 1992/12/EØF blev i 1992 gennemført i mineralolieafgiftsloven, spiritusafgiftsloven, tobaksafgiftsloven samt øl- og vinafgiftsloven. Direktiv 1992/12/EØF er nu afløst af et nyt direktiv 2008/118/EF, der foreslås gennemført i de selv samme afgiftslove.

Ved indførelsen af Indre Marked i januar 1993 blev den interne told- og grænsekontrol afskaffet. For at kontrollere at der bliver betalt afgift af varerne i forbrugslandet, blev der i stedet indført en procedure med ledsagedokumenter for varerne, som virksomhederne skal udfærdige på papir i mindst fire eksemplarer. Som den væsentligste nyskabelse i forhold til det hidtidige direktiv indeholder det nye direktiv regler for et elektronisk kontrolsystem for varetransport inden for EU.

Efter direktivets regler skal EU-landene have hver deres respektive del af det elektroniske system (EMCS) klar til at håndtere modtagelse af varer fra den 1. april 2010 og afsendelse af varer fra den 1. januar 2011. SKAT har to gange tidligere haft den danske del af EMCS i offentligt udbud. SKAT måtte i begge tilfælde aflyse udbudene, da ingen af de afgivne tilbud levede op til de stillede krav. SKAT gennemfører nu et tredje udbud, men Danmark undgår ikke at blive forsinket i forhold til fristen den 1. april 2010 for elektronisk håndtering af modtagelse af varer. Enkelte andre EU-lande er også forsinkede, og det er nu vedtaget i EU's Punktafgiftsudvalg, at de forsinkede lande, herunder Danmark, kan opretholde en papirbaseret procedure til udgangen af 2010.

Lovforslagets ikrafttræden:

Den 1. april 2010, idet skatteministeren efter ændringslovens § 10, stk. 2, af hensyn til den udskudte start for EMCS er bemyndiget at fastsætte tidspunktet for ikrafttrædelse af en række bestemmelser. 

Yderligere henvendelse: Fuldmægtig Carl Helman, tlf. 3392 4519

Folketingets hjemmeside