Skatteministeriet
17. januar 2014

L19 (Folketingsåret 2009-10)

Forslag til lov om ændring af lov om merværdiafgift - resumé

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L19 (Folketingsåret 2009-10)

(Leveringsstedsregler for ydelser, omvendt betalingspligt, CO2-kvoter, VIES-systemet, momsgodtgørelse inden for EU m.v.)

Lovforslaget er et led i aftalen af 1. marts 2009 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti om Forårspakke 2.0.

Forslaget har til formål at gennemføre en række ændringer til momssystemet, som er vedtaget i EU. De væsentligste ændringer i forslaget er:

1. EU-handel med ydelser mellem erhvervsdrivende (B2B)

A. Ændringer i leveringsstedet (hvor momsen betales)

I dag er hovedreglen, at ydelser solgt mellem erhvervsdrivende i EU momses i sælgers land. Med visse undtagelser ændres denne hovedregel, sådan at ydelserne fremover skal momses i kundens land.

For Danmark er den væsentligste virkning, at leasing af transportmidler fremover skal momses i kundens land. For ikke at priserne på kollektiv trafik skal stige pga. forslaget vil kommuner og regioner blive kompenseret gennem DUT.

B. Udvidet brug af omvendt betalingspligt

Den foreslåede nye hovedregel for B2B-handel med ydelser betyder, at momsen skal betales i kundens land. Efter normale regler er det leverandøren, der skal opkræve og indbetale momsen af salget. Skal momsen betales i et andet land, end der, hvor leverandøren er etableret, skal denne momsregistreres i indbetalingslandet. For at undgå dette foreslås, at kunden bliver betalingspligtig for momsen solgt under hovedreglen.

For at hindre momskarruselsvig i forbindelse med handel med CO2-kvoter og CO2-kreditter, foreslås endvidere, at indenlandsk B2B-handel med CO2-kvoter og CO2-kreditter omfattes af den omvendte betalingspligt.

C. Udvidelse af kontrolsystemet VIES med ydelser og afkortning af periode og frist for afgivelse af listeoplysninger

Leverandører af varer solgt til virksomheder i andre EU-lande skal hvert kvartal indberette oplysninger om leveringerne til deres nationale skattemyndigheder. Det foreslås, at systemet udvides til at omfatte ydelser leveret under hovedreglen for leveringssted, og reglen for omvendt betalingspligt.

Det foreslås endvidere at ændre virksomhedernes periode for at afgive listeoplysninger om leverancer til andre EU-lande af varer og ovennævnte ydelser, fra kvartalet til måneden. Dog vil en række virksomheder under visse betingelser kunne opretholde kvartalet som listeperiode.

2. EU handel med ydelser fra erhvervsdrivende til ikke-afgiftspligtige personer (B2C)

For at sikre mest mulig forbrugslandsbeskatning foreslås en række særregler for salg af ydelser til private i andre EU-lande. Der er tale om:

  • Formidlingsydelser momses i dag, hvor leverandøren er etableret, men foreslås momset, samme sted som der, hvor den underliggende transaktion momses.
  • Restaurant- og cateringydelser - undtagen når ydelserne leveres om bord på skibe, fly og tog - momses efter gældende regel i leverandørens land, men vil efter forslaget skulle momses i det land, hvor ydelsen faktisk udføres. Denne ændring vil i praksis kun have betydning for cateringydelser. 
  • Korttidsudlejning af transportmidler momses i dag i leverandørens land, men vil efter forslaget skulle momses i det land, hvor kunden får transportmidlet stillet til rådighed.
  • Langtidsudlejning af transportmidler foreslås fra 1. januar 2013 at skulle momses i kundens land.

3. Godtgørelse af momsudgifter inden for EU

Der foreslås en modernisering af proceduren for, hvordan virksomheder får godtgørelse af momsudgifter de har haft i EU-lande, hvor de ikke er momsregistrerede.

4.  Årlig afregning af uafsluttede ydelser

Af hensyn til svigbekæmpelse foreslås, at der årligt skal afregnes moms af grænseoverskridende ydelser i EU, selv om leveringen af ydelsen ikke er afsluttet, og der ikke i årets løb har været afregnet moms heraf.

Lovforslagets økonomiske og administrative konsekvenser

Samlet set skønnes forslaget at medføre et varigt årligt merprovenu for det offentlige på ca. 275 mio. kr. - finansårseffekten i 2010 skønnes at være 11 mio. kr.

Forslaget skønnes at medføre udgifter til systemtilretninger på ca. 5,35 mio. kr.

Forslaget skønnes samlet set at øge virksomhedernes samlede administrative byrder. Byrderne vil blive målt efterfølgende.

Forslagets ikrafttræden

Det foreslås, at loven træder i kraft 1. januar 2010, dog således at enkelte bestemmelser i overensstemmelse med de bagvedliggende EU-direktiver træder i kraft senere.

Yderligere henvendelse: Chefkonsulent Lone Lau Jensen, tlf. 3392 4837

Høring / Folketingets hjemmeside