Skatteministeriet
17. januar 2014

L17 (Folketingsåret 2009-10)

Forslag til lov om indgåelse af protokol om ændring af overenskomst mellem Danmark og Schweiz til undgåelse af dobbeltbeskatning vedrørende skatter af indkomst og formue - resumé

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L17 (Folketingsåret 2009-10)

Folketinget har den 24. november 2009 vedtaget lovforslaget med enighed. Herved har Folketinget givet sit samtykke til, at regeringen tiltræder en protokol om ændring af den gældende dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Schweiz.

Protokollen er underskrevet den 21. august 2009 og indeholder for det første en ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomstens artikel om udveksling af oplysninger i skattesager. Fremover vil myndighederne i Schweiz bistå de danske myndigheder med oplysninger, der skal indhentes fra schweiziske pengeinstitutter, når de danske myndigheder anmoder om det. På dette punkt er den nye aftale parallel med de aftaler, som Danmark har indgået med Belgien, Luxembourg, Singapore og Østrig, som forelægges for Folketinget ved et lovforslag fremsat samtidig med dette lovforslag.

Protokollen indeholder endvidere bl.a. en ændring af pensionsbestemmelsen. Hidtil har pensionsudbetalinger kun kunnet beskattes i pensionistens bopælsstat. Efter ændringen kan pensionsudbetalinger - i overensstemmelse med nuværende dansk forhandlingspraksis - beskattes i kildestaten, hvis der har været fradrags- eller bortseelsesret for pensionsindbetalingerne i kildestaten. Ændringen omfatter ikke pensionister, der allerede var bosat i henholdsvis Schweiz eller Danmark den 21. august 2009, og som allerede på den dato oppebar pensionsudbetalinger fra det andet land. Her fortsætter bopælsstatsbeskatningen af den pågældende pensionsordning.

Derudover indføres der ved protokollen sædvanligt kildeskattetræk på 15 pct. af udbyttebetalinger til modtagere i det andet aftaleland.

Gennemførelse af ændringerne i protokollen vil medføre engangsudgifter til tilpasning af IT-systemer på ca. 500.000 kr. Protokolændringerne skønnes at medføre et varigt merprovenu i størrelsesordenen 95 mio. kr. årligt, hvoraf ca. 60 mio. kr. hidrører fra forbedrede muligheder for indhentelse af oplysninger, 25 mio. kr. fra beskatning af pensionsordninger og 10 mio. kr. fra kildeskattetræk af udbytter.

Loven træder i kraft den 1. januar 2010, hvorefter Schweiz vil blive underrettet om, at forudsætningerne for, at protokollen kan træde i kraft, er opfyldt fra dansk side. Fra schweizisk side forventes tilsvarende underretning givet midt i 2010.

Yderligere henvendelse: Chefkonsulent Sven Ulstrup, tlf 3392 3766

Folketingets hjemmeside