Skatteministeriet
17. januar 2014

L162 (Folketingsåret 2009-10)

Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om af kuldioxidafgift af visse energiprodukter og forskellige andre love - resumé

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L162 (Folketingsåret 2009-10)

(Ændringer i elpatronordningen, udvidelse af solcelleordningen i elafgiftsloven og afgift på andre klimagasser end CO2 m.v.)

Udvidelse af el-afgiftens solcelleordning

I den energipolitiske aftale af 21. februar 2008 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance indgik en analyse af vilkår for husstandsmøller uden for områder med kollektiv varmeforsyning. Analysen blev gennemført af Skatteministeriet, og det blev efterfølgende aftalt mellem skatteministeren og aftaleparternes energipolitiske ordførere, at der skulle etableres en teknologineutral ordning, således at ejere af anlæg baseret på vedvarende energi (VE- anlæg) med en eleffekt på 6 kW eller derunder får mulighed for at "lagre" elektricitet på elnettet i lighed med den gældende ordning for små solcelleanlæg. Dette lovforslag udmønter denne aftale.

Ændringer af elpatronordningen Med dette forslag foreslås en række ændringer i den eksisterende elpatronordning med baggrund i aftalen om bedre integration af vind mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre.

Det foreslås således, at den del af elpatronordningen, som vedrører el, og som ellers udløber ultimo 2011, gøres permanent. Endvidere foreslås, at elpatronordningen kan gælde for fjernvarmeværker uden egen kraftvarmekapacitet, der leverer varme til kraftvarmenet, og for virksomheder med kraftvarmekapacitet, hvor varmen bruges i samme interne varmesystemer.

Afgift på andre klimagasser end CO2 Som led i Forårspakke 2.0 foreslås det, at der indføres en afgift på andre klimagasser end CO2 ved energianvendelse. Satsen på afgiften svarer til CO2-afgiften på ca. 150 kr. pr. ton CO2 i 2008-niveau (158,2 kr. pr. ton i 2011-niveau). Med forslaget sidestilles den afgiftsmæssige behandling af udledningen af andre klimagasser med CO2-udledningen. Initiativet foreslås at træde i kraft den 1. januar 2011.

Provenuer Ændringerne af elpatronordningen og udvidelsen af solcelleordningen skønnes ikke at medføre nævneværdige nettoprovenuvirkinger. Den foreslåede afgift på andre klimagasser end CO2, vil medføre et umiddelbart merprovenu på 30 mio. kr. opgjort i faktorpriser på helårsbasis uden adfærdsændringer.

Miljøeffekter Det oprindelige lovforslag om indførelse af elpatronordningen (L 81, fremsat af skatteministeren den 16. november 2005) indebar betydelige reduktioner af udledningerne af CO2, NOx og SO2.   Dette lovforslag viderefører de betydelige miljøgevinster ved det oprindelige lovforslag og skønnes at medføre en mindre udledning af drivhusgasser med ca. 0,1 mio. t. CO2-ækvivalenter og mindre udledning af NOx med ca. 1.000 t.

Afgiften på andre klimagasser end CO2 skønnes at medføre et fald i udledningerne af klimagasser uden for kvotesektoren med 0,06 mio. tons CO2-ækvivalenter på kort sigt.

Udvidelse af solcelleordningen skønnes med betydelig usikkerhed at medføre en stigning i forbruget af VE med 0,06 PJ.

Yderligere henvendelse: Specialkonsulent Jens Peter Licht, tlf. 3392 4758

Høring / Folketingets hjemmeside