Skatteministeriet
17. januar 2014

L150 (Folketingsåret 2009-10)

Forslag til lov om ændring af ligningsloven, skattekontrolloven og lov om aktiv socialpolitik - resumé

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L150 (Folketingsåret 2009-10)

(Fradrag for private donationer til forskning og højere bundfradrag ved udlejning af fritidsboliger)

For det første er lovforslaget et led i aftalen af 12. november 2009 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti om finansloven for 2010.

Med lovforslaget foreslås det, dels at der gives fradrag for fysiske personers gaver til almennyttige foreninger m.v., som anvender deres midler til forskning, dels at bundfradraget ved udlejning af fritidsboliger forhøjes fra 7.000 kr. til 10.000 kr., og at beløbet reguleres efter personskattelovens § 20.

Det overordnede formål med lovforslaget er at give mulighed for, at der kan komme flere midler til almennyttig forskning samt at styrke tilskyndelsen til at udleje sommerhuse.

For det andet indeholder lovforslaget konsekvensrettelser, der sikrer, at visse nærmere angivne tilskud vedrørende energibesparelser ikke medregnes i den skattepligtige indkomst.

Endelig foreslås det, at der skal ses bort fra modtagelsen af et soldaterlegat efter ligningslovens § 7, nr. 30, ved tildeling af kontant- eller starthjælp.

Fradrag for fysiske personers gaver til almennyttige foreninger m.v., som anvender deres midler til forskning, skønnes at medføre et provenutab i størrelsesordenen 10 mio. kr. målt i varig virkning. Forhøjelsen af bundfradraget ved udlejning af sommerhus skønnes at medføre et provenutab i størrelsesordenen 15 mio. kr. i 2010. De følgende år vil provenutabet stige, idet bundfradraget reguleres årligt. Den varige virkning skønnes til et provenutab på godt 35 mio. kr. årligt.

Modtagelsen af et soldaterlegat skal ikke påvirke tildeling af kontant- eller starthjælp, skønnes at få ubetydelige økonomiske konsekvenser for det offentlige, da der antages at være tale om få personer, der kan modtage et soldaterlegat og samtidig modtage kontant- eller starthjælp.

Det foreslås, at forslaget om fradrag for fysiske personers gaver til almennyttige foreninger m.v., som anvender deres midler til forskning, og højere bundfradrag ved udlejning af sommerhus skal have virkning fra og med indkomståret 2010.

Yderligere henvendelse: Fuldmægtig Peter Lausten Hansen, tlf. 3395 1758

Høring / Folketingets hjemmeside