Skatteministeriet
17. januar 2014

L149 (Folketingsåret 2009-10)

Forslag til Lov om ændring af skatteforvaltningsloven, lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven - resumé

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L149 (Folketingsåret 2009-10)

(Digital kommunikation, køretøjsregistrering, forenklet tilbagebetaling af skatter og afgifter, regler for medlemmer af Skatterådet og Landsskatteretten samt fradrag for særlige integrerede barnesæder i taxier)

Lovforslaget går for det første ud på at bemyndige skatteministeren til at fastsætte regler om obligatorisk digital kommunikation til og fra told- og skatteforvaltningen. Der er tale om en udbygning af den eksisterende bemyndigelsesbestemmelse i skatteforvaltningslovens § 35, der alene vedrører henvendelser fra det offentlige og som kræver et aktivt tilvalg fra borgeren mv., for at digital kommunikation kan benyttes.

Baggrunden for forslaget om digital kommunikation er regeringens målsætning (i Regeringsgrundlaget 2007 mv.) om, at al relevant skriftlig kommunikation mellem virksomhederne og det offentlige skal foregå digitalt senest i 2012. Samt at relevant skriftlig kommunikation mellem borgerne og det offentlige skal kunne foregå digitalt senest i 2012.

Folketinget vedtog i december 2009 et lovforslag fra økonomi- og erhvervsministeren (Lov nr. 1272 af 16. december 2009), hvori der for nogle udvalgte indberetninger mv. på en række ministeriers områder indføres obligatorisk digital kommunikation. De pågældende indberetninger samt indberetningerne omhandlet i dette lovforslag er udvalgt på baggrund af et tværministerielt analysearbejde. 

For at sikre en hensigtsmæssig indførelse af digital kommunikation på skatteministerens område er valgt en model, hvor skatteministeren bemyndiges til ved bekendtgørelse at fastsætte regler om obligatorisk digital kommunikation. Herved vil obligatorisk digital kommunikation kunne indføres område for område, efterhånden som dette findes hensigtsmæssigt. I første omgang er det alene tanken at gøre digital kommunikation obligatorisk for virksomheder. Dette vil endvidere ske gradvist. De angivelser/indberetninger, som det i første omgang er hensigten at gøre obligatorisk digitale, er følgende:

  • Angivelse af moms (ordinær)
  • Listeindberetning (moms)
  • Angivelse af lønsumsafgift (ordinær)
  • Angivelse af punktafgifter (ordinær)
  • Indberetning til eIndkomstregistret
  • Indgivelse af selvangivelse - personligt erhvervsdrivende
  • Indgivelse af selvangivelse - selskaber og fonde
  • Udbytteindberetning (unoterede aktier og anparter)

For det andet går forslaget ud på at gøre skatteforvaltningslovens regler anvendelige på sager vedrørende registrering af køretøjer. Baggrunden herfor er, at told- og skatteforvaltningen har overtaget dette område fra politiet pr. 1. januar 2008. Sagsområdet bør omfattes af de almindelige administrative og proceduremæssige regler, der i øvrigt gælder på skatteministerens område, så særregler så vidt muligt undgås.       

For det tredje indeholder forslaget regler om forenklet tilbagebetaling af uretmæssigt opkrævede skatter og afgifter. Forslaget er en opfølgning på beslutningsforslag B 42 fra 2005 om mere rimelige muligheder for at få tilbagebetalt ulovligt opkrævede skatter og afgifter. Formålet med forslaget er at gøre det muligt i visse genoptagelsessager, hvor der opstår spørgsmål om afkortning af tilbagebetalingskravet som følge af overvæltning, at undgå at indhente virksomhedsspecifikke oplysninger til brug for vurdering af overvæltning og opgørelse af virksomhedens tab.

Forslaget går ud på, at tilbagebetalingskrav under 25.000 kr. kan honoreres uden analyse af, om der er sket overvæltning og dermed reduktion af virksomhedens tab. For krav mellem 25.000 kr. og 500.000 kr. kan virksomheden vælge tilbagebetaling på grundlag af en skematisk tabsprocent fastsat af SKAT ud fra forholdene i den pågældende branche. Overstiger kravet 500.000 kr., eller fravælger virksomheden den skematiske tabsprocent, skal der som hidtil ske en konkret vurdering i den enkelte sag med indhentning af virksomhedsspecifikke oplysninger.    

For det fjerde indeholder forslaget regler om indstillings-, orlovs- og afskedigelsesregler for medlemmer af Skatterådet og Landsskatteretten. Reglerne svarer til dem, der blev indført for ankenævnsmedlemmer i 2008.

Endelig indeholder forslaget regler om nedsættelse af registreringsafgiften for taxier udstyret med særlige integrerede sikkerhedsgodkendte barnestole.

Efter Færdselsloven skal børn, der er under 135 cm høje under kørsel i bil anvende godkendt sikkerhedsudstyr tilpasset barnets højde og vægt. Reglen gælder imidlertid ikke for taxier.

Det foreslås, at nedsætte den afgiftspligtige værdi ved beregning af registreringsafgiften for taxier udstyret med særlige integrerede sikkerhedsgodkendte barnestole. Derved undgås, at særlige integrerede barnestole, belastes af registreringsafgift.

Yderligere henvendelse: Chefkonsulent Gerda Bredvig, tlf. 3392 4423

Høring / Folketingets hjemmeside