Skatteministeriet
17. januar 2014

L112 (Folketingsåret 2009-10)

Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love - resumé

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L112 (Folketingsåret 2009-10)

(Harmonisering af beskatningen af fordringer i danske kroner og fremmed valuta og nedsættelse af beskatningen af kapitalindkomst m.v.)

Lovforslaget udmønter regeringens (Venstre og Det Konservative Folkeparti) aftale med Dansk Folkeparti om ændring af beskatningen af personers gevinst og tab på fordringer.

Med de foreslåede ændringer sikres overholdelsen af EU-retten, idet der ikke længere vil være forskel i beskatningen af fordringer i danske kroner og fremmed valuta.

Da merprovenuet fra ophævelsen af mindsterentereglen endvidere tilbageføres via kompenserende skattenedsættelser, er ændringerne af beskatningen ikke i strid med skattestoppet.

Hovedelementerne i lovforslaget er:

  • Ophævelse af skattefritagelsen for gevinst på blåstemplede fordringer og indførelse af fradrag for tab på fordringer i danske kroner.
  • Ændring af bagatelgrænsen for beskatningen af fordringer og gæld. 
  • Nedsættelse af den maksimale skattesats for positiv nettokapitalindkomst over de næste 5 år fra 51,5 til 42 pct. Det betyder, at den højeste beskatning af det samlede afkast fra en obligationfordring, der i dag er blåstemplet, fastholdes på omtrent samme niveau.

Skattepligten vil ikke omfatte gevinst på privates eksisterende beholdning af blåstemplede fordringer, der fortsat vil være fritaget fra beskatning efter de hidtil gældende regler.

Forslaget indeholder herudover en række ændringer som følge af afledte virkninger på andre områder, bl.a. i relation til investeringsforeninger.

Lovforslaget skønnes at indebære et varigt merprovenu på ca. 40 mio. kr. efter tilbageløb. Lovforslaget skønnes at medføre et samlet mindre provenu på ca. 40 mio. kr. og ca. 60 mio. kr. før tilbageløb for hhv. indkomstårene 2010 og 2011. I finansåret 2010 skønnes provenutabet at udgøre ca. 10 mio. kr. og i 2011 ca. 90 mio. kr.        

Det foreslås undtagelsesvis, at forslaget skal have virkning fra datoen for lovforslagets fremsættelse, således at ophævelsen af mindsterentereglen får virkning for fordringer, der erhverves på fremsættelsesdagen eller senere. Et virkningstidspunkt, der ligger efter tidspunktet for offentliggørelsen af ændringerne, ville tilskynde til ekstraordinære opkøb af i dag blåstemplede obligationfordringer, og medføre et betydeligt provenutab for det offentlige.

Lovforslaget sendes i høring i forbindelse med fremsættelsen.

Yderligere henvendelse: Chefkonsulent Rikke Camilla Christensen, tlf. 3392 4765, Chefkonsulent Kathrine Lange, tlf. 3392 4465 eller Chefkonsulent Margrete Kiil, tlf. 3392 4516

Høring / Folketingets hjemmeside