Skatteministeriet
20. januar 2014

L64 (Folketingsåret 2008-09)

Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven - resumé

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L64 (Folketingsåret 2008-09)

(Udenlandske firmabiler og leasede biler)

Forslaget blev d. 18. december 2008 vedtaget af Folketinget. Samtlige partier på nær Enhedslisten stemte for forslaget.  Reglerne træder herefter i kraft dagen efter offentliggørelse i Lovtidende.

Forslaget har til formål at sikre, at registreringsafgiftslovens bestemmelser vedrørende betaling af den forholdsmæssige registreringsafgift er i overensstemmelse med EU-retten, herunder at sikre en ligestilling mellem indenlandske leasingselskaber og udenlandske leasingselskaber, der leaser til det danske marked.

De relevante bestemmelser i registreringsafgiftsloven er henholdsvis lovens § 3 a (udenlandske firmabiler) og § 3 b (biler leasede i udlandet).

Registreringsafgiftslovens § 3 a og § 3 b er undtagelser til registreringsafgiftslovens udgangspunkt, hvorefter den fulde registreringsafgift skal betales i forbindelse med køretøjets første registrering i Danmark. Bestemmelserne giver under visse betingelser mulighed for at betale en forholdsmæssig registreringsafgift i stedet for den fulde registreringsafgift.

I forhold til gældende ret medfører forslaget en ændring i beregningen af den forholdsmæssige registreringsafgift i begge bestemmelser.

Dette betyder, at for køretøjer, der er mellem 0 og 3 måneder gamle, vil afgiften udgøre 2 pct. af den beregnede registreringsafgift pr. påbegyndt måned i de første 3 måneder. For de efterfølgende 33 måneder udgør afgiften 1 pct., og derefter, dvs. køretøjer der er ældre end 36 måneder, udgør afgiften � pct. af den beregnede registreringsafgift pr. påbegyndt måned i deefterfølgende måneder.

Ved betaling skal der tillægges en forrentning af den del af den beregnede registreringsafgift, der resterer efter betaling. Forrentningen sker med den seneste offentliggjorte officielle udlånsrente på tidspunktet for afgiftsberegningen, som Nationalbanken har fastsat henholdsvis pr. den 1. januar og den 1. juli det pågældende år med et tillæg af 2,3 pct. point p.a.

Forslaget giver mulighed for at få en endelig vurdering af køretøjets værditab sammenholdt med den betalte afgift, når køretøjet ikke længere er omfattet af de to ordninger mht. betaling af en forholdsmæssig registreringsafgift. For meget betalt afgift vil blive tilbagebetalt og modsat vil for lidt blive opkrævet.

Registreringsafgiftslovens § 3 b har hidtil alene omfattet udenlandske leasingselskaber. Efter forslaget får indenlandske leasingselskaber også mulighed for at anvende bestemmelsen og betale den forholdsmæssige registreringsafgift.

Endelig ændres hæftelsesbestemmelsen i registreringsafgiftslovens § 3 b, således at det fremover alene er leasingselskabet, der hæfter for afgiften. Denne ændring skyldes, at hæftelsesbestemmelsen i registreringsafgiftslovens § 3 b, stk. 3 i visse situationer har en utilsigtet konsekvens i forhold til momsafregningen af leasingydelsen til ugunst for indenlandske leasingselskaber.

Den varige virkning af lovforslaget forventes at være et begrænset årligt provenutab. Desuden forventes en forskydning af statens indtægter som dog skønnes at resultere i en provenuneutral varig virkning.

Yderligere henvendelse: Specialkonsulent Ingrid Hornshøj Jensen, tlf. 3392 4833

Høring / Folketingets hjemmeside