Skatteministeriet
20. januar 2014

L43 (Folketingsåret 2008-09)

Forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven, registreringsafgiftsloven, tonnageskatteloven og lov om skattenedslag for seniorer - resumé

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L43 (Folketingsåret 2008-09)

(Ændringer vedrørende skatte-, vurderings- og motorankenævn m.v.)

Lovforslaget er vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 18. december 2008.

Den 30. juni 2010 udløber funktionsperioden for de skatteankenævn, der blev oprettet med virkning fra 1. juli 2006. Disse skatteankenævn har gennem hele deres funktionsperiode kunnet konstatere et fald i antallet af indgående klager. Som følge heraf har regeringen besluttet at nedsætte antallet af medlemmer af skatteankenævnene. Der påtænkes også ændringer i sekretariatsstrukturen, så der bliver færre, men større sekretariater.

Disse ændringer vil ikke være et lovgivningsanliggende, men kan gennemføres af skatteministeren ved bekendtgørelse. I tilknytning til beslutningen om at begrænse antallet af skatteankenævnsmedlemmer finder regeringen det imidlertid hensigtsmæssigt at justere en række regler i skatteforvaltningsloven.  

Lovforslaget går i lyset heraf ud på

 • at gennemføre en række ændringer i reglerne om ankenævnsmedlemmer herunder navnlig regler om
 • at kommunalbestyrelser m.fl. kun skal indstille én person til hver plads som ankenævnsmedlem og én til pladsen som suppleant for denne,
 • at skatteministeren undtagelsesvis skal kunne undlade at udnævne en indstillet person,
 • at kommunalbestyrelserne ikke længere skal angive, hvilke kompetencer personer indstillet til et ankenævn besidder,
 • at ankenævnsmedlemmer skal kunne meddeles orlov,
 • at skatteministeren undtagelsesvis kan afskedige et udnævnt ankenævnsmedlem
 • at suppleanten umiddelbart får sæde i ankenævnet ved medlemmets udtræden,
 • at bemyndige skatteministeren til at oprette fælles skatte- og vurderingsankenævn. Det er hensigten at udnytte denne bemyndigelse til at oprette et fælles skatte- og vurderingsankenævn på Bornholm i funktionsperioden 2010-14,
 • at tilpasse reglerne om motorankenævn til reglerne om de øvrige ankenævn og herunder at flytte reglerne om motorankenævn fra registreringsafgiftsloven til skatteforvaltningsloven,
 • at indføre orlovsregler for Skatterådets medlemmer svarende til orlovsreglerne for ankenævnsmedlemmer samt at indføre forbud imod, at medarbejdere i SKAT er medlemmer af Skatterådet, samt
 • at give mulighed for, at der som udgangspunkt kan opnås bindende svar om virkningen af en påtænkt disposition på afgiftsområdet for andre end spørgeren.  

Lovforslaget indeholder desuden en række mindre ændringer i de skatteadministrative og skatteprocessuelle regler, herunder af reglerne om bindende svar samt af reglerne om skattenedslag for seniorer.

Ændringerne gælder fra 1. januar 2009, dog således at de ændrede regler omkring udnævnelsen af ankenævnsmedlemmer først får fuld virkning i forbindelse med den udnævnelsesrunde, der skal finde sted i foråret 2010.

Yderligere henvendelse: Chefkonsulent Merete Helle Hansen, tlf. 3392 3761

Høring / Folketingets hjemmeside