Skatteministeriet
20. januar 2014

L23 (Folketingsåret 2008-09)

Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og forskellige andre love - resumé

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L23 (Folketingsåret 2008-09)

(Justering af rentefradragsbegrænsningsreglerne m.v.)

Hovedformålet med forslaget er at justere de omfattende ændringer af selskabsbeskatningen, som Folketinget vedtog i foråret 2007, og som bl.a. indførte nye regler om begrænsning af selskabers adgang til fradrag for nettofinansieringsudgifter og udvidede CFC-beskatningen til at omfatte alle finansielle datterselskaber.

Forslaget indebærer bl.a. en udvidet adgang til fradrag for kurstab på fordringer, og at varedebitorer opstået ved salg af tjenesteydelser kan medregnes ved opgørelsen af fradragsloftet. Derved undgås, at velkonsoliderede virksomheder og selskaber, der leverer tjenesteydelser, utilsigtet får beskåret deres fradrag for nettofinansieringsudgifter.

Forslaget lemper værdiansættelsen af aktier i koncernforbundne ikke-sambeskattede selskaber ved opgørelsen af fradragsloftet. Efter gældende regler kan indgangsværdien for aktier købt før 2007 ikke overstige det købte selskabs regnskabsmæssige indre værdi. Det afspejler i en række tilfælde ikke den anskaffelsessum og det finansieringsbehov, som det har været hensigten skulle indgå ved anvendelsen af reglerne. Forslaget giver derfor selskaberne mulighed for at fravige "indre værdi-reglen".

Endvidere indeholder forslaget en ændring af reglerne for aktivsammensætningen i aktiebaserede investeringsforeninger. Ændringen giver især udenlandske investeringsforeninger bedre muligheder for at udbyde sine produkter i Danmark.

Forslaget indeholder desuden en række præciseringer og justeringer - herunder ændringer, der har til formål at fjerne uhensigtsmæssigheder i skattelovgivningen. Der er bl.a. tale om ændringer vedrørende;

  • opgørelsen af fradragsloftet, så muligheden for at medregne aktiver i ikke-koncernforbundne selskaber og for at oppuste fradragsloftet ved hjælp at koncerninterne overdragelser af immaterielle overdragelser fjernes,
  • selskaber i visse lande, som ikke har en dobbeltbeskatningsaftale med Danmark, således at renter til og udbytte fra sådanne selskaber kun er skattefri, hvis et dansk moderselskab selv skal have bestemmende indflydelse på det pågældende selskab i en periode på 12 måneder,
  • CFC-beskatningen, så beskatningen ikke kan undgås ved at yde skattepligtige tilskud til CFC-selskabet eller ved at nedbringe ejerandelen i CFC-selskabet på anden måde end ved salg,
  • udbytte, der ikke er omfattet af moder-/datterselskabsdirektivet, kan ikke modtages skattefrit, hvis det udbyttegivende selskab har fradrag for udlodningen,
  • skattefri omstruktureringer uden tilladelse, således at skattefrit udbytte fra underliggende datterselskaber ikke medregnes ved opgørelsen af det ordinære resultat, som kan udloddes de første 3 år efter omstruktureringen, og
  • definitionen af investeringsselskaber, så der ikke skattefrit kan akkumuleres indkomst i visse investeringsforeninger i lavskatteområder uden for EU.

Fjernelsen af disse uhensigtsmæssigheder forhindrer et utilsigtet provenutab.

Samlet set vurderes de foreslåede justeringer og præciseringer af reglerne ikke at have nævneværdige provenumæssige konsekvenser.

Hovedparten af ændringerne har virkning fra indkomståret 2008. De ændringer, der indebærer skærpelser, har dog virkning fra og med fremsættelsesdagen, dvs. den 8. oktober 2008. Begrundelsen er, at et senere virkningstidspunkt vil kunne tilskynde til en hurtig udnyttelse af de utilsigtede virkninger af de gældende regler med deraf følgende risiko for provenutab for det offentlige.

Høring / Folketingets hjemmeside