Skatteministeriet
17. januar 2014

L207 (Folketingsåret 2008-09)

Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love - resumé

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L207 (Folketingsåret 2008-09)

(Forhøjelse af energiafgifterne, afgift på erhvervenes energiforbrug, afgiftsmæssig ligestilling af central og decentral kraftvarme, afgift på smøreolie m.v. og forhøjelse af affaldsafgiften)

Forslaget blev den 29. maj 2009 vedtaget af Folketinget. 63 medlemmer stemte for, 1 imod medens 53 hverken stemte for eller imod. Bortset fra enkelte af lovforslagets regler bemyndiges skatteministeren til at fastsætte ikrafttrædelsestidspunktet for loven.

Lovforslaget indeholder de ændringer i energiafgiftslovene, der er nødvendige som udmøntning af den del af aftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti om Forårspakke 2.0., der vedrører energiafgifterne (ekskl. den nye afgift på andre klimagasser end CO2 og aftrapningen af CO2-bundfradraget) Disse fremsættes senere.

Overordnet set indeholder lovforslaget følgende elementer

  • Forhøjelse af energiafgifterne på brændsler og el med hhv. 15 pct. og 5 pct.
  • Forhøjelse af grøn energiafgift på el i husholdninger og erhverv med 6 øre pr. kWh. For erhvervenes fremstilling udgør afgiften lidt under en tredjedel i perioden 2010-2012. Afgiften er lempet for landbrug og gartneri.
  • Indførelse af energiafgift på brændsler anvendt til fremstilling i erhverv med 15 kr. pr. GJ. Afgiften udgør lidt under en tredjedel i perioden 2010-2012. Afgiften er lempet for landbrug og gartneri.
  • Mineralogiske processer, kemisk reduktion, elektrolyse og metallurgiske processer friholdes i overensstemmelse med EU's energibeskatningsdirektiv.
  • Med aftalen Lavere skat på arbejde fra 2007 blev energiafgifterne indekseret frem mod 2015. Med Forårspakke 2.0 indekseres energiafgifterne også efter 2015.
  • Der indføres ens beskatning af central og decentral kraftvarme. Det vil fjerne den nuværende forvridning mellem varme produceret på centrale og decentrale kraftvarmeværker.
  • Energiafgift på el til belysning.
  • Reglerne vedrørende afgift af el til opvarmning af transformerstationer præciseres, således at der betales afgift heraf.
  • Afgift på køling som ligestiller energi til opvarmning og køling.
  • Forhøjelse af affaldsafgiften via en forhøjelse af deponeringssatsen, indeksering af forbrændingsafgiften og indførsel af afgift på farligt affald. Afgiften på deponeret farligt affald træder i kraft i 2012 og udgør ca. en tredjedel i perioden 2012-2014. Der ydes endvidere fradrag for bortkøling.

Lovforslagets miljøeffekter er som følger: Klimagasserne uden for kvotesektoren vil blive formindsket med 0,44 mio. t. CO2-ækvivalenter, bruttoenergiforbruget vil blive formindsket med ca. 16 PJ, medens VE-andelen vil blive øget med 5,6 PJ.

Det samlede provenu ved forslaget skønnes til 18,8 mia. kr.

Yderligere henvendelse: Fuldmægtig Jens Peter Licht, tlf. 3392 4758

Høring / Folketingets hjemmeside