Skatteministeriet
20. januar 2014

L204 (Folketingsåret 2008-09)

Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af spildevand og forskellige andre love - resumé

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L204 (Folketingsåret 2008-09)

(Forhøjelse af spildevandsafgiften og afgiften af HFC-gasser m.fl., nedsættelse af afgiften af emballage til vin og spiritus m.m)

Lovforslaget blev ved 3. behandlingen d. 28. maj 2009 vedtaget med et flertal bestående af Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti.

Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti har den 1. marts 2009 indgået en aftale om Forårspakke 2.0.

Lovforslaget er en udmøntning af Forårspakke 2.0. på følgende aftalepunkter:

  • Spildevandsafgiftens satser for udledning af blandt andet kvælstof, fosfor og organisk materiale forhøjes med 50 pct. fra 1. januar 2011. Det vil tilskynde til bedre rensning af spildevandet og dermed reduktion i udledningerne til gavn for vandmiljøet.
  • Afgiften af CFC og andre industrielle drivhusgasser sættes op, således at afgifterne på disse drivhusgasser svarer til CO2-afgiften på 150 kr. pr. ton CO2 målt i CO2-ækvivalenter, med virkning fra 1. januar 2011.
  • Den volumenbaserede afgift på emballage til vin og spiritus sættes ned med 50 pct. Det vil reducere mængden af flasker, der skylles, og dermed den indirekte statsstøtte til flaskeskyllerierne. Initiativet træder i kraft 1. januar 2011.

Hertil foretages der nogle tekniske justeringer i spildevandsafgiftsloven og i lov om afgift af ledningsført vand.

Provenu

Forhøjelserne af spildevandsafgiften og afgiften af HFC-gasser mv. giver varige merprovenuer på hhv. 80 og 25 mio. kr. efter tilbageløb og adfærdsændringer. Nedsættelsen af afgiften af emballager til vin og spiritus giver et merprovenu på 45 mio. kr. efter tilbageløb og adfærdsændringer. Efter adfærd giver lovforslaget dermed et samlet merprovenu på ca. 150 mio. kr.

Miljøeffekter

En forhøjelse af spildevandsafgiften vil medføre et bedre miljø via en reduktion af udledningen af de forurenende stoffer kvælstof, fosfor og organisk materiale til vandmiljøet. Reduktionerne i forhold til de samlede udledte mængder af hhv. kvælstof, fosfor og organisk materiale skønnes at udgøre ca. 4, 10 og 2,5 pct. af de samlede udledninger.

Afgiftsforhøjelsen for industrielle drivhusgasser øger incitamenterne til at reducere i udledningen af disse. Reduktionen skønnes at udgøre ca. 23.000 tons CO2-ækvivalenter.

Forslaget om at halvere emballageafgiften på vin og spiritus vil kunne medføre en stigning i emballageaffaldsmængderne, fordi engangsemballage vil vinde markedsandele. Det vurderes dog, at affaldet fortsat vil blive genanvendt, bare vil mere genanvendelse ske ved omsmeltning. Ud fra denne betragtning vil en langt større del af de indsamlede vin- og spiritusflasker således blive genanvendt ved omsmeltning i stedet for genpåfyldning. Den foreslåede halvering af emballageafgiften vurderes ikke i noget videre omfang at påvirke mængden af affald, der smides på gader eller i naturen. Herudover undgås miljøbelastende transport af flasker med denne model.

Yderligere henvendelse: Fuldmægtig Louise Bank tlf. 3392 4496 eller Fuldmægtig Anders Fuglsig Larsen  tlf. 3392 4841.

Høring / Folketingets hjemmeside