Skatteministeriet
20. januar 2014

L201 (Folketingsåret 2008-09)

Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, skattekontrolloven, kildeskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love - resumé

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L201 (Folketingsåret 2008-09)

(Enkel og effektiv kontrol samt mindre skatteplanlægning)

Folketinget har ved 3. behandlingen den 28. maj 2009 vedtaget L 201 - forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, skattekontrolloven, kildeskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love (Enkel og effektiv kontrol samt mindre skatteplanlægning).

Lovforslaget er et led i aftalen af 1. marts 2009 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti om Forårspakke 2.0.

Lovforslaget har til formål at øge kvaliteten af selvangivelsesoplysninger og undgå snyd og går navnlig ud på 

  • at muliggøre automatisk beregning og fortryk af gevinster og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser fra og med 2010 ved at indføre indberetning om køb af aktier og investeringsforeningsbeviser, for aktierne dog kun, hvis der er tale om aktier optaget til handel på regulerede markeder,
  • at erstatte sondringen mellem børsnoterede og unoterede aktier med en sondring mellem aktier optaget til handel på regulerede markeder henholdsvis aktier, der ikke er optaget til handel på regulerede markeder. Dette foreslås at få virkning fra og med 1. januar 2010,
  • at betinge tabsfradrag på aktier og investeringsbeviser optaget til handel på regulerede markeder af, at SKAT har modtaget oplysninger om erhvervelsen. Dette foreslås at få virkning fra og med 1. januar 2010,
  • at udvide indberetningspligten vedrørende personalegoder, således at personalegoder som udgangspunkt indberettes med angivelse af værdien fra og med indkomståret 2010. Den nærmere udmøntning af forslaget sker ved bekendtgørelse,
  • fra og med indkomståret 2009 at omlægge reglerne om betaling af ekstra forskudsskat efter udløbet af indkomståret således, at der frit kan indbetales frem til 1. juli i året efter indkomståret mod betaling af en dag-til-dag rente i perioden fra 1. januar til 1. juli. Renten foreslås fastsat til referencerenten i opkrævningslovens § 7 (en effektiv obligationsrente) tillagt 2 procentenheder. Beregnet pr. marts 2009 vil dag-til-dag renten blive 5,4 procent årligt,
  • fra og med indkomståret 2009 at gøre det faste restskattetillæg og tillægget for overskydende skat årligt variable. Restskattetillægget foreslås fastsat til referencerenten tillagt 4 procentenheder. Beregnet pr. marts 2009 vil restskattetillægget blive 7,4 pct. Godtgørelsestillægget foreslås fastsat til referencerenten fratrukket 2 procentenheder. Beregnet pr. marts 2009 vil godtgørelsen udgøre 1,4 pct. af den overskydende skat,
  • at indføre en feltlåsningsordning, hvorefter det ved bekendtgørelse bestemmes, at visse oplysninger fra indberetningspligtige til SKAT om indkomster og fradrag ikke kan ændres af borgerne, men kun af den indberetningspligtige eller SKAT. Det sker ved at låse de pågældende selvangivelsesfelter i TastSelv og fjerne felterne fra oplysningskortet. Nogle felter vil allerede kunne låses for SLUT09,
  • at indføre pligt for betaleren til at oplyse om identiteten af modtageren af underholdsbidrag, børnebidrag og private renter samt at betinge fradragsretten for disse bidrag og renter af, at betaleren har opfyldt denne pligt. De nærmere regler fastsættes ved bekendtgørelse.

Herudover beskrives i forslaget en række initiativer, som ikke kræver lovændring, men som er med til at forbedre selvangivelsesprocessen. Det drejer sig om fortryk af flere oplysninger, forbedring af TastSelv m.v., styrket indsats over for særlige grupper, f.eks. skatteydere med udlejningsejendomme i udlandet og personer, som udfører sort arbejde.

I aftalen om Forårspakke 2.0 indgår en række initiativer, der giver færre fejl i forbindelse med selvangivelsen og mindre skatteplanlægning. Det vurderes, at der samlet set vil kunne opnås et varigt finansieringsbidrag på ca. 1,6 mia. kr. fra disse initiativer. I dette forslag udmøntes en række af initiativerne svarende til et forventet varigt finansieringsbidrag på godt 1,3 mia. kr. inklusive styrket indsats overfor sort arbejde m.v., som beskrives i forslaget, men ikke kræver lovændring.

Lovforslaget skønnes at medføre engangsomkostninger for SKAT på ca. 129,3 mio. kr., årlige driftsudgifter for SKAT på ca. 19,4-25,8 mio. kr. og en reduktion i SKATs årlige forbrug af årsværk på ca. 73 årsværk. Desuden skal der anvendes ca. 1,0 mio. kr. på information.

Lovforslaget blev vedtaget med stemmer fra Venstre, Det konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Enhedslisten. Liberal Alliance stemte imod lovforslaget.

Kontaktperson: Chefkonsulent Andreas Bo Larsen, tlf. 33 92 33 92.

Høring / Folketingets hjemmeside