Skatteministeriet
20. januar 2014

L196 (Folketingsåret 2008-09)

Forslag til lov om arbejdsmarkedsbidrag - resumé

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L196 (Folketingsåret 2008-09)

Folketinget har den 28. maj 2009 vedtaget lovforslag L 196, forslag til lov om arbejdsmarkedsbidrag, som erstatter den eksisterende og meget komplicerede lov om arbejdsmarkedsbidrag med en ny og enklere lov.

Lovændringen er en del af aftalen mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti om Forårspakke 2.0. Ændringen er samtidig en opfølgning på aftalen fra efteråret 2007 om lavere skat på arbejde.

Ved gennemførelsen af lavere skat på arbejde i 2007 blev arbejdsmarkedsbidraget ændret, således at bidraget nu blev en almindelig indkomstskat. Før var arbejdsmarkedsbidraget øremærket til finansiering af beskæftigelsesformål og var hermed et socialt bidrag, som efter EU-reglerne kun kunne opkræves af personer, der er undergivet dansk social sikringslovgivning. Denne øremærkning blev fjernet, og arbejdsmarkedsbidraget blev en almindelig skat.

Nu forenkles arbejdsmarkedsbidraget og integreres bedre i det almindelige personbeskatningssystem. Den nye lov medtager kun bestemmelser om grundlaget for betaling af arbejdsmarkedsbidrag. Reglerne om indeholdelse og opkrævning m.v. bliver indsat i kildeskatteloven og opkrævningsloven på samme måde som for de ørige skatter.

Med den nye lov bliver der større overensstemmelse mellem betaling af arbejdsmarkedsbidrag og betaling af de øvrige skatter af arbejdsindkomst og indkomst ved selvstændig virksomhed. Det sker ved at afskaffe forskellige fritagelser, som kunne begrundes med, at arbejdsmarkedsbidraget var et socialt bidrag, da loven blev indført, men som det er vanskeligere at begrunde nu, hvor arbejdsmarkedsbidraget er en skat.

Det drejer sig om fritagelse for personer, som efter EU-reglerne er socialt sikret i udlandet, eller som efter sociale overenskomster er omfattet af udenlandsk lovgivning på en række specifikke områder. Det drejer sig videre om indkomst, som Færøerne eller Grønland efter de indgåede dobbeltbeskatningsaftaler kan beskatte, og som Danmark også kan beskatte. Yderligere drejer det sig om indkomst fra frit erhverv udøvet i udlandet, indkomst fra faste driftssteder i udlandet og indkomst af fast ejendom i udlandet. Endelig drejer det sig om honorarindkomster m.v., som hverken kan henføres til personligt arbejde eller selvstændig virksomhed.

Den nye lov kommer til at gælde fra 2011.

Yderligere henvendelse: Konsulent Erik Jørgensen, tlf. 3392 4409

Høring / Folketingets hjemmeside