Skatteministeriet
20. januar 2014

L195 (Folketingsåret 2008-09)

Forslag til lov om ændring af personskatteloven og forskellige andre love - resumé

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L195 (Folketingsåret 2008-09)

Folketinget har den 28. maj 2009 vedtaget lovforslag L 195. Det vedtagne lovforslag udgør sammen med yderligere 12 lovforslag udmøntningen på Skatteministeriets område af Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om forårspakke 2.0 - Vækst, klima, lavere skat.

Hovedelementerne i Forårspakke 2.0 er markante nedsættelser af skatten på arbejde. Lovændringerne medfører, at den højeste marginalskat på arbejdsindkomst reduceres fra ca. 63 til ca. 56 pct. inkl. arbejdsmarkedsbidrag. For personer, der fortsat skal betale top­skat, indebærer det, at de har ca. 18 pct. mere tilbage af en ekstra tjent krone efter ­reformen, end de har i det hidtil gældende skattesystem.

For den meget store gruppe af fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere, der slipper for mellemskat og for topskat som følge af forhøjelsen af topskattegrænsen, sænkes marginalskatten med næsten 21 procentenheder For denne gruppe vil der være omkring 55 pct. mere tilbage efter skat af en indkomstfremgang.  

Følgende ændringer af personbeskatningsreglerne er vedtaget:

 • Bundskatten sættes ned med 1,5 procentenheder.
 • Mellemskatten på 6 pct. afskaffes.
 • Indkomstgrænsen for topskat forhøjes samlet med 54.400 kr.
 • Der indføres fra 2010 et bundfradrag på 40.000 kr. for positiv nettokapitalindkomst i topskattegrundlaget (80.000 kr. for ægtepar).
 • Sundhedsbidraget sammenlægges med bundskatten. Skatteværdien af negativ nettokapitalindkomst (rentefradraget) over 50.000 kr. (100.000 kr. for ægtepar) og ligningsmæssige fradrag reduceres hermed gradvist fra 2012 til 2019 med i alt 8 pct.
 • Skattesatserne for aktieindkomstskatten nedsættes fra 28, 43 og 45 pct. til 27 og 42 pct.
 • Skatteloftet sænkes parallelt med nedsættelsen af skattesatserne fra 59 pct. til 51,5 pct.
 • Beløbsgrænserne, der reguleres årligt efter personskattelovens § 20, reguleres ikke for indkomståret 2010. Grundbeløbene for alle beløbsgrænser fastlægges i 2010-niveau.
 • Beskæftigelsesfradraget forhøjes fra 2012 til 2019 gradvist fra 4,25 pct. til 5,6 pct., maks. 17.900 kr. Herved fastholdes skatteværdien af fradraget, selv om sundhedsbidraget reduceres.

Følgende fire elementer sikrer, at personer med store renteudgifter m.v. ikke får et lavere rådighedsbeløb som følge af reduktionen af værdien af rentefradraget:

 • Skattestoppet videreføres, og fastfrysningen af ejendomsværdiskatten fortsætter som hidtil.
 • Renteudgifter på op til 50.000 kr. (100.000 kr. for ægtepar) berøres ikke af nedsættelsen af skatteværdien af rentefradraget.
 • Nedsættelsen af skatteværdien indfases gradvist fra 2012 til 2019 med 1 procentenhed om året.
 • Der indføres en kompensationsordning, så ingen personer kan miste mere som følge af begrænsningerne af værdien af rentefradraget m.v., end de får i indkomstskattelettelser.

Hovedelementerne i reformen gennemføres fra indkomståret 2010. Reduktionen af fradragsværdien af negativ nettokapitalindkomst og ligningsmæssige fradrag gennemføres gradvist fra 2012 til 2019. Kompensationsordningen for personer med store fradrag i forhold til indkomsten indføres fra 2012.

Forårspakke 2.0 skønnes at medføre en umiddelbar nedsættelse af personskatterne m.v. med godt 29 mia. kr. Det svarer til ca. 1,7 pct. af BNP. Samlet set er reformen fuldt finansieret målt på de varige virkninger. I alt vurderes Forårspakke 2.0 at øge arbejdsudbuddet svarende til omkring 19.300 fuldtidspersoner på længere sigt.

Indkomstskatteelementerne i dette lovforslag skønnes at medføre et provenutab på ca. 12,2 mia. kr. årligt målt i varig virkning.

Lovforslaget blev vedtaget med stemmer fra Venstre, Det konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti, mens Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Enhedslisten og Liberal Alliance stemte imod lovforslaget.

Kontaktperson: Konsulent Camilla Christensen, tlf. 33 92 33 92

Høring / Folketingets hjemmeside