Skatteministeriet
20. januar 2014

L19 (Folketingsåret 2008-09)

Forslag til lov om indgåelse af tillægsaftale til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale - resumé

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L19 (Folketingsåret 2008-09)

Lovforslaget går ud på, at Folketinget bemyndiger regeringen til at tiltræde en tillægsaftale til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale.

Tillægsaftalen medfører således følgende ændringer.

Definitionen af fast driftssted ændres. Det medfører, at et dansk foretagende kan udføre bygge-/anlægsvirksomhed i Grønland i en periode på op til 6 måneder, uden at Grønland kan beskatte foretagendet af indtægten ved denne virksomhed. I dag er perioden på 3 måneder.

Reglen om beskatning af løn ændres. Det medfører, at danske lønmodtagere kan arbejde i Grønland i op til 183 dage i en 12 måneders periode for en dansk arbejdsgiver, som ikke har fast driftssted i Grønland, uden at Grønland kan beskatte lønnen for dette arbejde. I dag er fristen 60 dage. Under hensyn til det særlige dansk-grønlandske forhold bevares den gældende 60 dages regel dog for offentligt ansatte medarbejdere.

De særlige regler for søfolk ændres. I dag kan løn for arbejde om bord på et dansk, henholdsvis grønlandsk, skib, kun beskattes i den del af riget, hvor den pågældende person er bosat. Efter den ny aftale kan vederlaget beskattes i den del af riget, hvor det pågældende rederi har sin virkelige ledelse. Hvis skibet er fast stationeret med tjeneste hele året i en anden del af riget, end hvor rederiet har sin virkelige ledelse, kan lønnen kun beskattes i denne anden del af riget.

Den grønlandske beskatning af udbytteudlodninger fra et grønlandsk selskab til en aktionær i Danmark skal i fremtiden nedsættes til højst 35 pct. I dag er den grønlandske skat på 42 pct. for udbytte fra et selskab i Nuuk. Nedsættelsen nedsættes dog gradvis i 2009 - 2012 for den del af udbytte, som udloddes i disse år, der svarer i størrelse til udbyttet udloddet i 2007.

Den gældende regel om beskatning af indkomst ved undersøgelse eller indvinding af naturforekomster og dertil knyttet virksomhed udgår og erstattes af en ny artikel. Hvor den hidtidige artikel 21 a kun gjaldt for indkomst ved såkaldt kulbrintevirksomhed, gælder den ny artikel 21 a for indkomst ved undersøgelse eller udnyttelse af alle mineral- og andre naturforekomster til havs. De vigtigste forskelle er desuden, at den ny artikel 21 a har en undtagelse for beskatning af indkomst ved kortvarig virksomhed eller arbejde samt en regel om beskatning af fortjeneste ved afståelse af rettigheder til undersøgelse eller udnyttelse af mineral- og andre naturforekomster.

Det blev aftalt at forlænge fristen for overførsel af visse pensionsordninger fra danske til grønlandske institutter fra 31. december 2007 til 31. december 2011, så overførsel inden denne dato ikke har konsekvenser vedrørende dansk beskatning.

Herudover sker der enkelte andre ændringer.

Lovforslaget skønnes ikke at have nævneværdige provenumæssige virkninger.

Folketingets hjemmeside