Skatteministeriet
20. januar 2014

L126 (Folketingsåret 2008-09)

Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af affald og råstoffer, lov om afgift af stenkul, brunkul og koks mv. og forskellige andre love

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L126 (Folketingsåret 2008-09)

(Omlægning af affaldsforbrændingsafgiften)

Med dette lovforslag foreslås en omlægning af forbrændingsafgiften af affald til en almindelig afgift på energi og CO2, som svarer til afgiften på de fossile brændsler.

Baggrunden for forslaget er især, at den nuværende afgiftsstruktur for affaldsbrændsler og fossile brændsler set under ét medfører nogle forvridende effekter i forhold til, hvor affald brændes af. Strukturens forvridende effekter består i, at affaldsstrømmene påvirkes, således at affald ikke brændes af der, hvor det er billigst at brænde det af, når der ses bort fra afgifter.

Som reglerne er nu, anvendes f.eks. stort set alt dansk affald, der forbrændes, til rumvarme. Derimod anvendes der stort set intet affald i industrien eller til elproduktion. Baggrunden er, at der er en relativt stor afgiftsfordel ved at benytte affaldet som brændsel til rumvarme, men ikke ved at benytte det til procesformål eller elproduktion.

Formålet med omlægningen er at gøre affaldsforbrænding mere omkostningseffektiv, hvormed der opnås en velfærdsøkonomisk gevinst. Omlægningen vil forbedre afgiftsstrukturen, idet affaldet fremover pålægges samme afgifter som fossile brændsler, hvormed affaldet i højere grad vil søge hen, hvor det er billigst at brænde det af, når der ses bort fra afgifter. Med omlægningen vil afgifterne dermed blive mere neutrale i forhold til, hvor affald brændes af.

Omlægningen vil afhjælpe den afgiftsmæssige uhensigtsmæssighed, at det i dag er dyrt at afbrænde spildevandsslam og husdyrgødning med lavt energiindhold i Danmark på grund af affaldsforbrændingsafgiften. Afgifterne for afbrænding af både spildevandsslam og husdyrgødning falder kraftigt. Hermed vil der i højere grad vil ske afbrænding af disse i Danmark. Hermed vil eksporten af tørret spildevandsslam falde, ligesom det vil være tilfældet med genanvendelse af spildevandsslam ved udbringning på markerne. Husdyrgødning vil i højere grad være attraktivt til energiformål, og der vil ingen afgift være ved anvendelse til proces eller til elproduktion, hvorimod der forfalder afgift, hvis afbrændingen af husdyrgødningen går til almindelig rumvarme. 

Forslaget vurderes at give en gevinst for miljøet. En del af strømmen af affald med højt energiindhold (plastaffald m.v.) flyttes fra afbrænding og til genanvendelse.

Den foreslåede omlægning er i overensstemmelse med skattestoppet, idet den er provenuneutral og det er muligt at forhøje en miljøafgift, hvis det er miljømæssigt ønskeligt, og hvis merprovenuet bruges til at sænke andre skatter eller afgifter. Her sker bl.a. en forhøjelse af varmeafgiften for affald, der er en energiafgift, mens forbrændingsafgiften af affald fjernes.

Den foreslåede omlægning af forbrændingsafgiften af affald til en almindelig afgift på energi og CO2 gennemføres samlet set ved, at forbrændingsafgiften afskaffes, at affaldsvarmeafgiften forhøjes, at der indføres CO2-afgift ved affaldsforbrænding, og at statstilskuddet til decentral affaldsbaseret elproduktion afskaffes.

De typer affald, som i dag er fritaget for forbrændingsafgiften, berøres ikke af omlægningen.

Lovforslaget indeholder desuden en mindre administrativ lempelse for vognmænd, der benytter kvælstofholdige stoffer i deres lastbilers SCR-katalysatorer.

Yderligere henvendelse: Fuldmægtig Louise Bank, tlf. 3392 4496

Høring / Folketingets hjemmeside