Skatteministeriet
17. januar 2014

Forårspakke (Folketingsåret 2008-09)

Lovforslagene vedrørende udmøntningen af Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om forårspakke 2.0 - samlet resumé

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Forårspakke (Folketingsåret 2008-09)

De i alt 13 lovforslag udgør udmøntningen på Skatteministeriets område af Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om forårspakke 2.0 - Vækst, klima, lavere skat.

1. Hovedelementerne i Forårspakke 2.0 er markante nedsættelser af skatten på arbejde. Forslagene medfører, at den højeste marginalskat på arbejdsindkomst reduceres fra ca. 63 til ca. 56 pct. inkl. arbejdsmarkedsbidrag. For personer, der fortsat skal betale topskat, indebærer det, at de har ca. 18 pct. mere tilbage af en ekstra tjent krone efter reformen, end de har i det gældende skattesystem.

For den meget store gruppe af fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere, der slipper for mellemskat og for topskat, som følge af forhøjelsen af topskattegrænsen, sænkes marginalskatten med næsten 21 procentenheder. For denne gruppe vil der være omkring 55 pct. mere tilbage efter skat af en indkomstfremgang.  

Følgende ændringer af personbeskatningsreglerne indgår i forslag til lov om ændring af personskatteloven og forskellige andre love (Forårspakke 2.0 - Vækst, klima, lavere skat):

 • Bundskatten sættes ned med 1,5 procentenheder.
 • Mellemskatten på 6 pct. afskaffes.
 • Indkomstgrænsen for topskat forhøjes med 54.400 kr.
 • Der indføres et bundfradrag på 40.000 kr. for positiv nettokapitalindkomst i topskattegrundlaget (80.000 kr. for ægtepar).
 • Sundhedsbidraget sammenlægges med bundskatten. Skatteværdien af negativ nettokapitalindkomst (rentefradraget) over 50.000 kr. (100.000 kr. for ægtepar) og ligningsmæssige fradrag reduceres gradvist med i alt 8 procentenheder.
 • Skattesatserne for aktieindkomstskatten nedsættes fra 28, 43 og 45 pct. til 27 og 42 pct.
 • Skatteloftet sænkes i 2010 parallelt med nedsættelsen af skattesatserne fra 59 til 51,5 pct.
 • Beløbsgrænserne, der reguleres årligt efter personskattelovens § 20, reguleres ikke for indkomståret 2010. Grundbeløbene for alle beløbsgrænser fastlægges i 2010-niveau.
 • Beskæftigelsesfradraget forhøjes fra 2012 til 2019 gradvist fra 4,25 pct. til 5,6 pct., maks. 17.900 kr. Herved fastholdes skatteværdien af fradraget, selv om sundhedsbidraget reduceres.
 • Følgende fire elementer sikrer, at personer med store renteudgifter m.v. ikke får et lavere rådighedsbeløb som følge af reduktionen af værdien af rentefradraget:
 • Skattestoppet videreføres, og fastfrysningen af ejendomsværdiskatten fortsætter.
 • Renteudgifter på op til 50.000 kr. (100.000 kr. for ægtepar) berøres ikke af nedsættelsen af skatteværdien af rentefradraget.
 • Nedsættelsen af skatteværdien af rentefradraget m.v. indfases gradvist fra 2012 til 2019 med 1 procentenhed om året.
 • Der indføres en kompensationsordning, så ingen personer mister mere som følge af begrænsningerne af værdien af rentefradraget m.v., end de får i indkomstskattelettelser.

2.Forslag til lov om arbejdsmarkedsbidrag (Arbejdsmarkedsbidragsloven) indebærer, at den eksisterende lov om arbejdsmarkedsbidrag erstattes af en ny og enklere lov. Med den nye lov bliver der større overensstemmelse mellem betaling af arbejdsmarkedsbidrag og betaling af de øvrige skatter af arbejdsindkomst og indkomst ved selvstændig virksomhed. Det sker ved at afskaffe forskellige fritagelser, som, da loven blev indført, kunne begrundes med, at arbejdsmarkedsbidraget var et socialt bidrag, men som det er vanskeligere at begrunde nu, hvor arbejdsmarkedsbidraget er en skat.

Det drejer sig om:

 • Fritagelse for personer, som bl.a. efter EU-reglerne er socialt sikret i udlandet.
 • Indkomst, som Færøerne eller Grønland efter de indgåede dobbeltbeskatningsaftaler kan beskatte, og som Danmark også kan beskatte.
 • Indkomst fra frit erhverv udøvet i udlandet, faste driftssteder i udlandet og fast ejendom i udlandet.
 • Honorarindkomster m.v. som hverken kan henføres til personligt arbejde eller selvstændig virksomhed.

3.Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven og forskellige andre love (Forenkling af reglerne om opkrævning af arbejdsmarkedsbidrag og konsekvensændringer som følge af Forårspakke 2.0 m.v.) indeholder følgende elementer:

 • Overflytning af bestemmelserne om indeholdelse af arbejdsmarkedsbidrag fra den gældende arbejdsmarkedsbidragslov til kildeskatteloven samt integrering af arbejdsmarkedsbidraget i det almindelige personskatteopkrævningssystem.
 • Konsekvensændringer af en række bestemmelser i lovgivningen som følge af de øvrige forslag til udmøntning af Forårspakke 2.0. Desuden indeholder forslaget enkelte justeringer af skattelovgivningen i øvrigt.
 • Ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, hvorefter genoptagelse af indbetalinger til SP-ordningen vil kræve lovgivning.
 • Udgifterne til hjemmeserviceordningen kan fastholdes nominelt i 6 år på det niveau, der fremgår af finansloven for 2009.

4.Forslag til lov om skattefri kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter m.v., indebærer, at der indføres en skattefri kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter m.v., som målrettes personer med lav- og mellemindkomster, der ikke omfattes af ophævelsen af mellemskatten og den forhøjede indkomstgrænse for topskatten. Kompensationen udgør et fast årligt nominelt beløb på:

 • 1.300 kr. til personer, der er fyldt 18 år.
 • 300 kr. pr. barn for op til 2 børn.

5.Forslag til lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (Beskatning af personalegoder, befordringsfradrag, gavefradrag, dagplejefradrag og rejsefradrag m.v.) indeholder følgende elementer:

 • Skattefordelen ved medarbejderobligationer og individuelle medarbejderaktieordninger (15 pct. reglen) fjernes.
 • Bundfradraget for gaver til velgørende foreninger fjernes, således at hele donationen op til 14.500 kr. kan fradrages.
 • Indførelse af loft på 50.000 kr. pr. år for fradrag for rejse- og opholdsudgifter. (Loftet berører ikke rejsegodtgørelser (diæter)).
 • Forøgelse af tillægget til befordringsfradrag for visse lavtlønnede fra 25 pct. til 64 pct. Det maksimale tillæg, der kan opnås, forhøjes samtidig fra 6.000 kr. til 15.400 kr.
 • Forhøjelse af kilometergrænsen for den daglige befordring, således at den lave sats for befordringsfradraget først sætter ind efter 120 km (i dag 100 km).
 • Forlængelse af den midlertidige ordning med forhøjet befordringsfradrag i udkantskommuner fra 2013 til 2018.
 • Forhøjelse af dagplejeres standardfradrag på 46 pct. af nettolønnen til 60 pct.
 • Indførelse af grønt miljøtillæg for firmabiler.
 • Indførelse af en ny og ensartet multimediebeskatning, hvorefter personer, der får stillet computer, telefon eller internet til rådighed for privat benyttelse, skal medregne 3.000 kr. årligt til indkomsten.

6.Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og lov om ændring af forskellige skattelove (Loft for indbetalinger til rateordninger og ophørende livrenter, ophævelse af aldersgrænsen for oprettelse af rate- og kapitalpensionsordninger samt forhøjelse af aldersgrænsen for udbetaling af kapitalpensionsordninger m.v.) indeholder følgende elementer:

 • Indførelse af et loft over fradragsberettigede indbetalinger til ratepensioner og ophørende livrenter på 100.000 kr. årligt og afskaffelse af fradragsfordelings- og efterbeskatningsreglerne for de ordninger, som loftet gælder for.
 • Ophævelse af aldersgrænsen for oprettelse af rate- og kapitalpensionsordninger.   
 • Forhøjelse af aldersgrænsen for hævning af kapitalpensioner med 5 år. Det betyder, at aldersgrænsen for udbetalinger fra kapitalpensionsordninger bliver senest 15 år efter, at pensionsopspareren når efterlønsalderen mod 10 år i dag.

7.Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, skattekontrolloven, kildeskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love (Enkel og effektiv kontrol samt mindre skatteplanlægning) har til formål at øge kvaliteten af selvangivelsesoplysninger og undgå snyd. Forslaget indeholder følgende elementer:

 • Indførelse af indberetning om køb af aktier og investeringsforeningsbeviser (for aktierne dog kun, hvis der er tale om aktier optaget til handel på regulerede markeder) mhp. automatisk beregning og fortryk af gevinster og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser.
 • Sondringen mellem børsnoterede og unoterede aktier erstattes med en sondring mellem aktier optaget til handel på regulerede markeder og aktier, der ikke er optaget til handel på regulerede markeder. Tabsfradrag på aktier og investeringsbeviser optaget til handel på regulerede markeder betinges af, at SKAT har modtaget oplysninger om erhvervelsen.
 • Indberetningspligten vedrørende personalegoder udvides.
 • Omlægning af reglerne om betaling af ekstra forskudsskat efter udløbet af indkomståret 2009. Der indføres en dag-til-dag rente i perioden fra 1. januar til 1. juli og det faste restskattetillæg og tillægget for over-skydende skat gøres årligt variable.
 • Indførelse af feltlåsningsordning, hvorefter visse oplysninger fra indberetningspligtige til SKAT om indkomster og fradrag ikke kan ændres af borgerne, men kun af den indberetningspligtige eller SKAT.
 • Indførelse af pligt for betaleren til at oplyse om identiteten af modtageren af underholdsbidrag, børnebidrag og private renter, samt at betinge fradragsretten for disse bidrag og renter af, at betaleren har opfyldt denne pligt.
 • Beskrivelse af en række initiativer, som ikke kræver lovændring, men som er med til at forbedre selvangivelsesprocessen. Det drejer sig om fortryk af flere oplysninger, forbedring af TastSelv m.v., styrket indsats over for særlige grupper, f.eks. skatteydere med udlejningsejendomme i udlandet og personer, som udfører sort arbejde.

8.Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning m.v.) indeholder følgende elementer:

 • Harmonisering af den skattemæssige behandling af selskabers udbytter og aktieavancer, hvorefter udbytter og avancer vedrørende datterselskabsaktier og koncern­selskabsaktier ikke beskattes uanset ejertid, og udbytter og avancer vedrørende andre aktiebesiddelser (portefølje­aktier) beskattes uanset ejertid.
 • Indførelse af lagerbeskatning af selskabers obligationer og visse porteføljeaktier på grundlag af aktiernes og obligationernes handelsværdi. For porteføljeaktier, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet, kan selskaber vælge realisationsprincippet.
 • Kapitalfondspartneres merafkast beskattes som erhvervs­indkomst.
 • Adgangen til fradrag for advokat- og revisoromkostninger og undersøgelser af nye markeder i forbindelse med etablering af virksomhed afskaffes.
 • Fradragsretten for renter ved køb af udenlandske aktier udfases i perioden 2010 til 2017.
 • Beskatning af personers genvundne afskrivninger forhøjes fra 90 til 100 pct.
 • Genanbringelsesreglerne for fast ejendom strammes, således at der ikke kan ske genan­bringelse i udlejet fast landbrugsejendom m.v. og der alene kan ske genanbringelse inden for EU og EØS.
 • Muligheden for, at afdrag på koncerninterne fordringer anses for udbytte, afskaffes.
 • Tonnageskattesatserne engangsforhøjes med 15 pct.
 • Selskabers adgang til omkostningsgodtgørelse for omkostninger ved skattesager afskaffes. Samtidig gøres udgifterne fradragsberettigede.

9.Forslag til lov om ændring af merværdiafgiftsloven og lov om afgift af lønsum m.v. (Ophævelse af visse momsfritagelser og udvidet lønsumsafgift for den finansielle sektor m.v.) indebærer bl.a., at en række danske særregler på momsområdet ophæves. Forslaget indeholder følgende elementer:

 • Ophævelse af momsfritagelsen for levering af fast ejendom.
 • Ophævelse af momsfritagelsen for rejsebureauvirksomhed og turistkon­torers oplysningsvirksomhed m.m.
 • Ophævelse af momsfritagelsen for administration af fast ejendom.
 • Øget lønsumsafgift for den finansielle sektor.
 • Forenkling af momsreglerne vedrørende frivillig registrering for udlejning af fast ejendom til erhvervsformål. Denne del af forslaget indgår ikke i aftalen om Forårspakke 2.0, men stammer fra Skatteministeriets regelforenkling på baggrund af AMVAB-målingen (Aktivitetsbaseret Måling af Virksomhedernes Administrative Byrder).

10. Forslag til lov om ændring af lov om afgift af spildevand og forskellige andre love (Forhøjelse af spildevandsafgiften og afgiften af HFC-gasser m.fl., nedsættelse af afgiften af emballage til vin og spiritus m.v.) indeholder følgende elementer:

 • Spildevandsafgiftens satser for udledning af bl.a. kvælstof, fosfor og organisk materiale forhøjes med 50 pct. fra 1. januar 2011.
 • Afgiften af CFC og andre industrielle drivhusgasser sættes op, således at afgifterne på disse drivhusgasser svarer til CO2-afgiften på 150 kr. pr. ton CO2 målt i CO2-ækvivalenter, med virkning fra 1. januar 2011.
 • Den volumenbaserede afgift på emballage til vin og spiritus sættes ned med 50 pct.

11.Forslag til lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler, registreringsafgiftsloven og forskellige andre love (Grøn omlægning af bilbeskatningen) indeholder følgende elementer:

 • Der indføres et afgiftstillæg på 1.000 kr. årligt på alle dieseldrevne personbiler, samt på nye varebiler, som ikke har monteret et partikelfilter.
 • Nye varebiler beskattes af bilernes brændstofforbrug frem for efter bilens vægt efter de satser, der gælder for personbiler.
 • Registreringsafgiften for taxaer forhøjes fra 20 pct. til 70 pct., men samtidig forhøjes bundgrænsen for registreringsafgiften fra 12.100 kr. til 230.000 kr.

12.Forslag til lov om ændring af lov om afgift af chokolade- og sukkervarer m.m., lov om afgift af konsum-is, lov om afgift af mineralvand m.v., lov om tobaksafgifter og lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m. (Afgiftsforhøjelser på chokolade, is, sukkerholdig sodavand og tobak samt afgiftsnedsættelse på sukkerfri sodavand) indeholder følgende elementer:

 • Afgiften på konsum-is, chokolade og sukkervarer forhøjes med 25 pct.
 • Afgiften på sodavand omlægges, så sukkerholdige sodavand får en afgiftsstigning på 17 øre pr. liter, mens afgiften på sukkerfrie sodavand nedsættes med 34 øre pr. liter.
 • Cigaretafgiften hæves med gennemsnitligt 3 kr. pr. 20 stk. cigaretter inkl. moms, og sammensætningen af styk- og værdiafgift i cigaretafgiften ændres, således at stykafgiften nedsættes, og værdiafgiften øges. Samtidig indsættes en minimumsafgift på 91,65 øre pr. cigaret. Afgiften på røgtobak hæves med 120 kr. pr. kg.
 • Afgifterne på cigaretter og røgtobak forhøjes fra 2014 med 0,35 kr. pr. 20 stk. cigaretter.  Det sker ved en ændring af værdiafgiften for cigaretter og en forøgelse af afgiften på røgtobak med 14 kr. pr. kg.

13.Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love (Forhøjelse af energiafgifterne, afgift på erhvervenes energiforbrug, afgiftsmæssig ligestilling af central og decentral kraftvarme, afgift på smøreolie m.v.) indeholder følgende elementer:

 • Forhøjelse af energiafgifterne på brændsler og el med hhv. 15 pct. og 5 pct.
 • Forhøjelse af grøn energiafgift på el i husholdninger og erhverv med 17 kr. pr. GJ. Afgiften lempes for landbrug og gartneri.
 • Indførelse af energiafgift på brændsler anvendt til fremstilling i erhverv med 15 kr. pr. GJ. Afgiften lempes for landbrug og gartneri.
 • Mineralogiske processer, kemisk reduktion, elektrolyse, metallurgiske processer mv. friholdes i overensstemmelse med EU's energibeskatningsdirektiv.
 • Med aftalen Lavere skat på arbejde fra 2007 blev energiafgifterne indekseret frem mod 2015. Med Forårspakke 2.0 indekseres energiafgifterne også efter 2015.
 • Der indføres ens beskatning af central og decentral kraftvarme. Det vil fjerne den nuværende forvridning mellem varme produceret på centrale og decentrale kraftvarmeværker.
 • Energiafgift på el til belysning. Reglerne vedrørende afgift af el til opvarmning af transformerstationer præciseres, således at der betales afgift heraf.
 • Afgift på køling som ligestiller energi til opvarmning og nedkøling.
 • Forhøjelse af affaldsafgiften via en forhøjelse af deponeringssatsen, indeksering af forbrændingsafgiften og indførsel af afgift på farligt affald.

14. Den overvejende del af de fremsatte forslag skal have virkning fra indkomståret 2010. Dog gennemføres bl.a. reduktionen af rentefradraget m.v. gradvist fra 2012 til 2019.

15.Forårspakke 2.0 skønnes at medføre en umiddelbar nedsættelse af personskatterne m.v. med godt 29 mia. kr. Det svarer til ca. 1,7 pct. af BNP. Samlet set er reformen fuldt finansieret målt på de varige virkninger.

I alt vurderes Forårspakke 2.0 at øge arbejdsudbuddet svarende til omkring 19.300 fuldtidspersoner på længere sigt.