Skatteministeriet
17. januar 2014

Lovforslag 2008-09

Oversigt over Skatteministeriets lovforslag i folketingsåret 2008-09.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Lovforslag 2008-09

 Under "Høring" kan du finde høringsmaterialer (inkl. resuméer) og høringssvar. Under "Folketingets hjemmeside" kan du finde Folketingets behandlinger af forslaget. 

L 215 -Forslag til lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt moms
(Forlængelse af den midlertidige udskydelse af betalingsfristerne for A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt moms)
Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside

L 195-207 Lovforslagene vedrørende udmøntningen af Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om forårspakke 2.0 De i alt 13 lovforslag udgør udmøntningen på Skatteministeriets område af Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om forårspakke 2.0 - Vækst, klima, lavere skat.
Resumé

L 207 - Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love
(Forhøjelse af energiafgifterne, afgift på erhvervenes energiforbrug, afgiftsmæssig ligestilling af central og decentral kraftvarme, afgift på smøreolie m.v. og forhøjelse af affaldsafgiften)
Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside  

L 206 - Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af chokolade- og sukkervarer m.m., lov om afgift af konsum-is, lov om afgift af mineralvand m.v., lov om tobaksafgifter og lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m.
(Afgiftsforhøjelser på chokolade, is, sukkerholdig sodavand og tobak samt afgiftsnedsættelse på sukkerfri sodavand)
Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside 

L 205 - Forslag til lov om ændring af lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler, registreringsafgiftsloven og forskellige andre love
(Grøn omlægning af bilbeskatningen)
Resumé / Folketingets hjemmeside 

L 204 - Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af spildevand og forskellige andre love
(Forhøjelse af spildevandsafgiften og afgiften af HFC-gasser m.fl., nedsættelse af afgiften af emballage til vin og spiritus m.v)
Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside

L 203 - Forslag til lov om ændring af lov om merværdiafgift og lov om afgift af lønsum m.v.
(Ophævelse af visse momsfritagelser og øget lønsumsafgift for den finansielle sektor m.v.)
Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside 

L 202 - Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love
(Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning m.v.)
Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside 

L 201 - Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, skattekontrolloven, kildeskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love
(Enkel og effektiv kontrol samt mindre skatteplanlægning)
Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside

L 200 - Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og lov om ændring af forskellige skattelove
(Loft for indbetalinger til rateordninger og ophørende livrenter, ophævelse af aldersgrænsen for oprettelse af rate- og kapitalpensionsordninger samt forhøjelse af aldersgrænsen for udbetaling af kapitalpensionsordninger m.v.)
Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside 

L 199 - Forslag til lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love(Beskatning af personalegoder, befordringsfradrag, gavefradrag, dagplejefradrag og rejsefradrag m.v.)
Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside 

L 198 - Forslag til Lov om skattefri kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter
"Grøn check"
Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside

L 197 - Forslag til Lov om ændring af kildeskatteloven og andre forskellige love
(Forenkling af reglerne om opkrævning af arbejdsmarkedsbidrag og konsekvensændringer som følge af Forårspakke 2.0 m.v.)
ResuméFolketingets hjemmeside 

L 196 - Forslag til lov om arbejdsmarkedsbidrag
Lovforslaget går ud på at erstatte den eksisterende og meget komplicerede lov om arbejdsmarkedsbidrag med en ny og enklere lov.
Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside 

L 195 - Forslag til lov om ændring af personskatteloven og forskellige andre love
(Forårspakke 2.0 - Vækst, klima, lavere skat)
Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside 

L 154 - Forslag til lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt moms
Baggrunden for lovforslaget er, at likviditeten i erhvervslivet er presset på grund af den aktuelle kreditkrise
Resumé / Folketingets hjemmeside 

L 126 - Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af affald og råstoffer, lov om afgift af stenkul, brunkul og koks mv. og forskellige andre love
(Omlægning af affaldsforbrændingsafgiften)
Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside 

L 125 - Forslag til lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dbo mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien
Lovforslaget går ud på at indføre en særregel for personer, som er ansat i franske statsinstitutioner m.v. eller modtager pension fra tidligere ansættelse i disse institutioner, så de fortsat er fritaget for dansk beskatning af deres vederlag, henholdsvis pension
Resumé  / Folketingets hjemmeside

L 90 - Forslag til lov om indgåelse af skatteaftaler mellem Danmark og henholdsvis Guernsey og Jersey
Formålet med lovforslaget er at indhente Folketingets samtykke til, at regeringen tiltræder fire skatteaftaler mellem Danmark og Guernsey og fire skatteaftaler mellem Danmark og Jersey.
Resumé / Folketingets hjemmeside 

L 72 - Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven, momsloven, opkrævningsloven, lov om aktiv socialpolitik og integrationsloven og forskellige andre love
(Indsats mod skatte- og afgiftsunddragelse - fair play III og fradrag for børnebidragsrestancer i kontanthjælp, starthjælp og introduktionsydelse)
Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside

L 71 - Forslag til Lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto
(Fuld fradragsret for indskud)
Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside 

L 64 - Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven
(Udenlandske firmabiler og leasede biler)
Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside 

L 63 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, skattekontrolloven og andre skattelove
(Ændring af sondringen mellem børsnoterede og unoterede aktier)
Resumé / Folketingets hjemmeside 

L 43 - Forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven, registreringsafgiftsloven, tonnageskatteloven og lov om skattenedslag for seniorer
(Ændringer vedrørende skatte-, vurderings- og motorankenævn m.v.)
Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside 

L 42 - Forslag til lov om ændring af ejendomsværdiskatteloven
(Beskatning af fast ejendom i udlandet)
Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside

L 41 - Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven og pensionsbeskatningsloven
(Ny valgfri metode for opgørelse af det skattepligtige afkast af pensionsordninger i pensionsinstitutter, justering af reglerne for udenlandske pensionsordninger m.v.)
Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside 

L 24 - Forslag til Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer, færdselsloven, registreringsafgiftsloven og andre love
(Justeringer vedrørende digital motorregistrering, registreringsafgift af motorcykler, godtgørelse af afgift ved eksport af køretøjer, kontrol af registreringsafgift samt krav om syn ved eksport af køretøjer)
Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside 

L 23 - Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og forskellige andre love
(Justering af rentefradragsbegrænsningsreglerne m.v.)
Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside 

L 22 - Forslag til lov om ændring af ligningsloven, lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v. og registreringsafgiftsloven
(Smidiggørelse af 60-dages reglen, dagsafgift for privat benyttelse af varebiler og afgiftsfritagelse for visse ledsagebiler)
Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside 

L 20 og L 21 - Forslag til lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og forslag til lov om forslag til lov om ændring af forskellige love
(konsekvensændringer som følge af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige)
Resumé /Høring / Folketingets hjemmeside L 20 L 21

L 19 - Forslag til lov om indgåelse af tillægsaftale til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale
Lovforslaget går ud på, at Folketinget bemyndiger regeringen til at tiltræde en tillægsaftale til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale
Resumé / Folketingets hjemmeside 

L 18 - Forslag til lov om indgåelse af protokol om ændring af overenskomst mellem de nordiske lande til undgåelse af dobbeltbeskatning for så vidt angår indkomst- og formueskatter
Lovforslaget går ud på at Folketinget bemyndiger regeringen til at tiltræde protokol af 4. april 2008, som ændrer den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst på en række punkter
Resumé  / Folketingets hjemmeside