Skatteministeriet
21. januar 2014

L87 (Folketingsåret 2007-08, 2. samling)

Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven - resumé

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L87 (Folketingsåret 2007-08, 2. samling)

Lovforslaget er vedtaget af Folketinget ved 3. behandlingen torsdag den 27. marts 2008.

Loven præciserer de overgangsbestemmelser om engangsudbetaling fra staten til pensionsopsparerne (kompensationsordningen), der blev indført ved omlægningen af pensionsafkastbeskatningen ved lov nr. 1535 af 19. december 2007 (pensionsafkastbeskatningsloven).

Lov nr. 1535 af 19. december 2007 udmønter den aftale, som regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti har indgået om den fremtidige pensionsbeskatning som følge af EF-Domstolens underkendelse af de danske pensionsbeskatningsregler i dom af 30. januar 2007 i sag C-150/04, Kommissionen mod Danmark. 

Overgangsbestemmelserne blev indført for at kompensere pensionsopsparerne for ophævelsen af den hidtidige fritagelse for pensionsafkastskat af afkast af visse faste ejendomme og indeksobligationer. Med en række præciseringer søges det at undgå eventuel fortolkningstvivl og at bidrage til en forenkling af selskabernes arbejde med at fordele kompensationsbeløb ud individuelt til kunderne. 

Loven præciserer og justerer kompensationsordningen på følgende punkter:  

  • Præcisering af, at beholdningen af indeksobligationer ultimo 2006 ved beregningen af kompensationen for ophævelse af skattefrihed af visse indeksobligationer korrigeres for udtrækninger i 2007, og at beholdningen den 31. december 2006 kun omfatter ikke udtrukne obligationer.
  • Præcisering af, at der kun gives kompensation for tab af fremtidig skattefrihed til dem, der hidtil var skattefri af indeksobligationerne.
  • Præcisering, der sikrer overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. 
  • Præcisering af, at kompensationen for fast ejendom beregnes på baggrund af værdien ifølge årsrapporten for 2005. Firmapensionskasser får dog mulighed for at vælge mellem at anvende ovennævnte værdi og den pr. 1. oktober 2005 årsregulerede offentlige vurdering, som denne forelå ved fremsættelsen.
  • Teknisk ændring, der giver pensionsinstituttet mulighed for at vælge at udbetale kompensationsbeløbet til forhenværende kunder, som ikke svarer på underretningen fra pensionsinstituttet om valgmulighed, i stedet for at indsætte beløbet på en eksisterende pensionsordning.
  • Præcisering af, at indsættelse af kompensationsbeløbet på en eksisterende pensionsordning eller overførsel af beløbet til en tilsvarende ordning ikke får skattemæssige konsekvenser, og at det kun er fysiske personer, der er berettigede til at få kompensation.
  • Mulighed for, at penge- og pensionsinstitutterne i de helt særlige tilfælde, hvor instituttet ikke har kunnet finde en forhenværende pensionskunde, kan undlade at anmode om kompensation for den pågældende.
  • Præcisering af, at SKAT i forbindelse med kontrollen af opgørelsen af kompensationsbeløbet kan ændre kompensationsbeløb, der anses for urigtige. 

De tekniske præciseringer af kompensationsbestemmelsen sikrer, at beregningen af kompensationstallet fremgår i overensstemmelse med den tiltænkte udformning, og medfører derfor ingen egentlige provenumæssige konsekvenser. De øvrige ændringer vurderes ikke at have nævneværdige provenumæssige konsekvenser.

Alle Folketingets partier, bortset fra Enhedslisten, stemte for lovforslaget.

Yderligere henvendelse: Specialkonsulenterne Majken Wågensø Landström 33 92 44 30 eller Simon Kjær Poulsen 33 92 44 17

Høring / Folketingets hjemmeside