Skatteministeriet
21. januar 2014

L86 (Folketingsåret 2007-08, 2. samling)

Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, skattekontrolloven og andre skattelove - resumé

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L86 (Folketingsåret 2007-08, 2. samling)

(Ændring af sondringen mellem børsnoterede og unoterede aktier)

Der er tale om en genfremsættelse af en del af lovforslag L 20, forslag til lov om ændring af forskellige skattelove (Ændring af sondringen mellem børsnoterede og unoterede aktier samt diverse EU-tilpasninger m.v.), folketingssamlingen 2007-08 (1. samling). Lovforslaget omhandler den del af L 20 som vedrørte ændring af sondringen mellem børsnoterede og unoterede aktier.

Lovforslaget indeholder en tilpasning af skattereglerne til den begrebsanvendelse, der er indført i den finansielle lovgivning som følge af det såkaldte MiFID-direktiv. Dette indebærer bl.a., at betegnelsen "børsnoteret" erstattes af betegnelsen "optaget til handel på et reguleret marked", og dermed at der sker en ændring af sondringen mellem børsnoterede og unoterede aktier.

Samtidig ændres reglerne om personers fradrag for tab på børsnoterede aktier. Det foreslås, at der bliver adgang til fuldt fradrag i tabsåret på aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked (børsnoterede), dog betinget af at SKAT har kendskab til købet af aktien. I dag kan tab på børsnoterede aktier fradrages i gevinst og udbytter på børsnoterede aktier. Er betingelsen ikke opfyldt vil der fortsat være et sådant kildeartsbegrænset tabsfradrag.

I tilknytning hertil foreslås en ændring af indberetningsreglerne. Det foreslås, at der indføres en pligt for fondshandlere til at indberette køb i lighed med de regler, der i dag gælder for indberetning af salg.

Ændringerne skal have virkning fra 2009.

Adgang til fuldt fradrag i tabsåret for personers aktietab skønnes at give et årligt rentetab på 50 mio. kr. og et provenutab for staten i 2009 på ca. 200 mio. kr.

Yderligere henvendelse: Chefkonsulent Margrete Kiil, tlf. 3392 4516

Folketingets hjemmeside