Skatteministeriet
21. januar 2014

L6 (Folketingsåret 2007-08, 1. samling)

Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven og lov om vægtafgift af motorkøretøjer mv. - resumé

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L6 (Folketingsåret 2007-08, 1. samling)

(Nedvejning af varebiler)

Lovforslaget har til formål at fjerne en utilsigtet konsekvens af ændringerne i registreringsafgiften og vægtafgiften i foråret, jf. lov nr. 541 af 6. juni 2007 om ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven.

Lovforslaget er rettet mod varebiler, der er eller bliver nedvejet fra en tilladt totalvægt over 2.000 kg til en tilladt totalvægt på 2.000 kg eller mindre efter den 24. april 2007.

Der er i stort omfang sket sådanne nedvejninger for at spare afgifter efter vægtafgiftsloven.

Ved afgiftsomlægningen i foråret blev vægtgrænsen i registreringsafgiftsloven på 2 tons for varebiler fjernet.

Herved blev registreringsafgiften for varebiler på 2-2½ tons og varebiler ikke over 2 tons den samme. Dette har gjort det attraktivt at nedveje varebiler fra en tilladt totalvægt på over 2 tons til 2 tons eller mindre for derved at spare løbende afgifter efter vægtafgiftsloven.

Den årlige besparelse kan blive på op til ca. 5.650 kr. for en varebil.

Foreløbig skønnes ca. 35.000 varebiler at være nedvejet siden den 24. april 2007.

Der stilles nu forslag om at stoppe dette. Der skal være balance mellem den registreringsafgift, der er betalt for en varebil, og den vægtafgift mv., der løbende opkræves for bilen.

Efter lovforslaget skal der som udgangspunkt fremover betales afgifter efter vægtafgiftsloven, som om bilen ikke var blevet nedvejet.

Det sker ved, at de nedvejede varebiler får en anmærkning i Centralregisteret for Motorkøretøjer om, at bilen fremover skal beskattes efter vægtafgiftsloven efter satserne for biler med en tilladt totalvægt i intervallet 2.001-2.500 kg, uanset at bilen er registreret i Centralregisteret med en lavere tilladt totalvægt.

Den højere vægtafgift mv. vil blive opkrævet fra januar måned 2008. De, der har nedvejet, slipper således med en lavere vægtafgift mv. frem til dette tidspunkt.

Samtidig stilles der forslag om, at biler, der nedvejes efter lovforslagets fremsættelse, skal afgiftsberigtiges på ny med 95 pct. efter registreringsafgiftsloven. Herved sikres balancen mellem registreringsafgiften af en varebil og den løbende afgift, der opkræves for bilen.

Ikrafttrædelse og virkning

Loven træder i kraft dagen efter lovens offentliggørelse i Lovtidende. Bestemmelserne i § 29 og § 29 a, i registreringsafgiftsloven har virkning allerede fra den  3. oktober 2007. Det vil sige dagen efter lovforslagets fremsættelse. 

Provenu

Forslaget forhindrer et utilsigtet provenutab på potentielt ca. 600 mio. kr. på årsbasis. Hvad angår de allerede nedvejede biler skønnes lovforslaget at medføre, at staten undgår et tab på ca. 140 mio. kr. på årsbasis som følge af nedvejningen.

Yderligere henvendelse: Specialkonsulent Claus Kargo, tlf. 3392 4424 eller fuldmægtig Ingrid Hornshøj Jensen, tlf. 3392 4833

Lovforslaget bortfaldt pga. Folketingsvalget. Forslaget er genfremsat som L 15 i 2. samling.

Folketingets hjemmeside