Skatteministeriet
21. januar 2014

L30 (Folketingsåret 2007-08, 1. samling)

Forslag til lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto - resumé

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L30 (Folketingsåret 2007-08, 1. samling)

(Forbedrede afskrivnings- og fradragsmuligheder).

I forbindelse med udmøntningen af globaliseringspuljen for 2007 indgik
regeringen en aftale med Dansk Folkeparti om at afsætte 10 mio. kr. i 2007 og 20
mio. kr. årligt derefter til forbedring af opsparingsmulighederne ved etablering
af nye virksomheder.
De gældende regler i etableringskontoloven har til
formål at give gode opsparingsmuligheder for personer, der ønsker at etablere
selvstændig erhvervsvirksomhed, idet der gives fradrag for indskud på en
etableringskonto. Efter etablering af virksomheden sker der en udligning af
fradraget, ved at virksomhedens afskrivnings- og fradragsadgang nedsættes for
aktiver, der er anskaffet for etableringskontomidler.
Den nuværende
restafskrivning på 30 pct. tilgodeser personer, der efter virksomhedsetablering
har en skatteprocent på ca. 52. For personer, der efter etablering bliver
topskatteydere, kan det bedre betale sig at foretage investeringen for frie
midler med et efterfølgende afskrivningsforløb, hvor der ikke foretages
forlodsafskrivning.
Det vil forøge incitamentet til at anvende
etableringskontoordningen, hvis restafskrivningen forøges. Derfor foresloges
det, at restafskrivningen forhøjedes til 42 pct. Parallelt hermed foresloges
reglerne også forbedret for hævninger, der anvendtes til fradragsberettigede
omkostninger og aktiekøb.
Det årlige provenutab ved disse forbedringer af
etableringskontoloven skønnedes at være ca. 10 mio. kr. Heri var indregnet en
incitamentsforbedring, der skønnedes at øge indskuddene på ordningen med 20-25
pct.

Høring / Folketingets hjemmeside