Skatteministeriet
21. januar 2014

L27 (Folketingsåret 2007-08, 1. samling)

Forslag til ændring af forskellige afgiftslove - resumé

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L27 (Folketingsåret 2007-08, 1. samling)

(Justeringer i afgiftslovgivningen af hensyn til EU-lovmedholdelighed)

Lovforslaget består af ændringer i momsloven samt visse afgiftslove.

1. Ændringer i momsloven

Tilpasning til EU´s regler af momslovens regler for leveringer af og til fly.

EF-Domstolen har den 16. september 2004 i sag C-382/02 kendt de danske momsregler for leverancer af og til fly for direktivstridige. Lovforslaget indeholder forslag om tilpasninger til momsdirektivet som følge af dommen.

For det første betyder lovforslaget, at kun flyselskaber, der hovedsageligt flyver i udenrigsfart, kan få momsfri leveringer af og til deres indenrigsfly. For det andet bortfalder den gældende regel om momsfri leveringer af og til private fly og fly ejet af almindelige erhvervsvirksomheder.

Lovforslaget indeholder en bestemmelse, der giver fortsat tilladelse til momsfrit salg af fly m.v. til statslige institutioner, herunder forsvaret.

Lovforslaget indeholder desuden en overgangsordning på 2 år for salg til flyskolerne og en overgangsordning der bevirker, at er der indgået kontrakter om salg af fly og/eller fast udstyr til fly før 1. januar 2008, kan gældende regler (momsfritagelse) bruges, uanset om selve leveringen først finder sted i løbet af 2008.

Benyttelse af en ny mulighed i EU´s momsregler for at indføre særlige regler for afgiftsgrundlaget ved leveringer mellem interesseforbundne

For at undgå momstænkning i forbindelse med leverancer mellem interesseforbundne parter foreslås det, at der i overensstemmelse med Rådets direktiv 69/2006/EF, indføres en regel i momsloven om, at er salgsprisen under ind købs- eller fremstillingsprisen, når en vare eller ydelse sælges til en interesseforbunden part, er afgiftsgrundlaget - det vil sige det beløb momsen beregnes af - leverancens normalværdi. Det foreslås i overensstemmelse med direktivet fastsat, at normalværdien er den almindelig salgspris på det fri marked og hvis en sådan ikke findes, er normalværdien lig med indkøbs- eller fremstillingsprisen - dvs. uden avance.

Det foreslås desuden, at der for visse andre tilfælde af kunstig prisfastsættelse mellem interesseforbundne parter, indsættes en regel i momsloven om, at SKAT i konkrete tilfælde kan påbyde, at afgiftstilsvaret er normalværdien.

Benyttelse af en mulighed i EU´s momsregler for at indføre omvendt betalingspligt ved køb af ydelser fra udlandet.

Et lovforslag om udvidet brug af reglerne om omvendt betalingspligt (L 19 af 3. oktober 2001) foreslås genfremsat i lidt ændret form. Det foreslås, at brugen af omvendt betalingspligt udvides, således at omvendte betalingspligt bliver hovedreglen, når det gælder momspligtigt salg af ydelser til virksomheder her i landet fra virksomheder etableret i udlandet.

Omvendt betalingspligt vil for den udenlandske virksomhed betyde, at den ikke skal momsregi streres for de transaktioner, hvor den danske virksomhed, som aftager ydelsen, er gjort betalingspligtig. Udvidelsen af anvendelsesområdet for den omvendte betalingspligt får generelt set den største betydning for udenlandske virksomheders leverancer af byggeydelser her i landet.

Anvendelsesområdet for den omvendte betalingspligt, foreslås også at komme til at gælde salg til danske virksomheder, der ikke er momsregistreret (driver momsfri virksomhed). Det betyder at f.eks. en tandlæge vil skulle afregne momsen, hvis denne får leveret og installeret eller monteret et nyt apparat af en udenlandsk leverandør.

Det foreslås samtidig af kontrolhensyn, at feltet på momsangivelsen "varekøb i udlandet m.v." opsplittes i to felter, henholdsvis 1) varekøb i udlandet og 2) køb af ydelser, hvor virksomheden er betalingspligtig. Da papirudgaven af momsangivelsen ikke kan udvides med et ekstra felt, foreslås samtidig, at en bestemmelse indsættes i momsbekendtgørelsen om, at momsangivelse skal ske elektronisk (på TastSelv). Momsangivelse vil stadig efter anmodning kunne ske på papir.

Forslaget skønnes at være svigbekæmpende.

Andre ændringer i momsloven

Det foreslås, at værdigrænsen for investeringsgoder mv. herunder årlige reparations- og vedligeholdelser af fast ejendom, forhøjes fra 75.000 kr. til 100.000 kr. Forslaget vil give virksomhederne en administrativ besparelse, da de undgår nogle reguleringer.

Det foreslås desuden at ændre afregningsperioden for delregistrerede virksomheder, der fører separat regnskab. Forslaget vil betyde, at virksomhederne kan bruge halvårsafregning, hvis den samlede omsætning i virksomhederne er under 1 mio. kr. og kvartalsafregning, hvis den samlede omsætning er mellem 1 og 15 mio. kr. årligt.

Herudover foreslås, at det eksplicit fastsættes i momsloven, at når en afgiftspligtig person overfører en vare til et andet EU-land til brug for dennes virksomhed i det andet EU-land, er afgiftsgrundlaget købs- eller fremstillingsprisen.

Endelig indeholder lovforslaget en tilpasning af momslovens definition af punktafgiftspligtige varer til det nye momsdirektiv EC/112/2006, som erstatter 6. momsdirektiv (67/377/EF) og skal være gennemført den 1. januar 2008. I definitionen fastsættes udtrykkeligt, at den ikke omfatter gas, der leveres gennem distributionssystemet for naturgas, eller elektricitet.

2. Ændringer i energi- og miljøafgiftslovene

Ophøret af Danmarks undtagelser til energibeskatningsdirektivet

Forslaget om at ændre i energiafgiftslovene (mineralolie-, kuldioxid-, gas- og svovlafgiftslovene) har baggrund i en meddelelse fra Kommissionen til Rådet om, at medlemslandenes undtagelser for afgifter, som er anført i bilaget (bilag II) til energibeskatningsdirektivet, er bortfaldet.

De danske undtagelser fra energibeskatningsdirektivet er:

  1. Afgiftsgodtgørelse for motorbrændstoffer til busser, der anvendes til lokal offentlig passagerbefordring.
  2. Anvendelse af differentierede afgiftssatser for henholdsvis benzin leveret fra tankstationer udstyret med genindvindingssystem for benzindampe og benzin leveret fra andre tankstationer, såfremt de differentierede satser er i overensstemmelse med kravene i energibeskatningsdirektivet, herunder minimumssatserne for punktafgifter på mineralolier.
  3. Afgiftsfritagelse for brændstoffer til ikke-erhvervsmæssig privatflyvning.

Det forslås at ændre energiafgiftslovene, således at ophøret af undtagelserne implementeres i dansk lov, der hermed bringes i overensstemmelse med EU-retten. Lovforslaget foreslås at træde i kraft fra den 1. januar 2008.

I tillæg til ophøret af afgiftsgodtgørelsen for motorbrændstoffer i den kollektive trafik, er det for at imødegå eventuelle stigende billetpriser besluttet at anvende en kompensationsordning, hvor udbydere af kollektiv trafik kompenseres over bloktilskuddet til kommuner og regioner. Det foreslås at indføre en overgangsordning for 2008-2009 for regionernes vedkommende, som indebærer en trinvis tilpasning af kompensationen set i forhold til den enkelte regions merudgift. Det foreslås, at overgangsordningen indarbejdes i Indenrigs- og Sundhedsministeriets lov om regionernes finansiering

Godtgørelse af CO2-afgift vedr. sejlads med andre fartøjer end lystfartøjer

Der forslås en præcisering af kuldioxidafgiftslovens bestemmelse om afgiftsgodtgørelse for erhvervsmæssig sejlads, således at den dels bringes i overensstemmelse med de tilsvarende bestemmelser i mineralolie- og svovlafgiftsloven, og dels bringes i overensstemmelse med energibeskatningsdirektivet.

Ændringer i reglerne for lempelse for spildevandsafgiften

Lovforslaget indeholder ændringer i spildevandsafgiftslovens godtgørelsessatser for særligt forurenende erhverv. Der stilles således forslag om at nedsætte godtgørelsessatserne fra 97 pct. til 80 pct. indenfor brancherne fiskeforarbejdning, cellulose og sukker med henblik på at imødekomme Kommissionens krav til en godkendelse af ordningen.

---------------------------------

Det foreslås, at lovforslaget træder i kraft den 1. januar 2008. På grund af nødvendige ændringer i SKAT´s edb-systemer foreslås forslagene om udvidet brug af omvendt betalingspligt og delregistrerede virksomheder først at træde i kraft 1. januar 2009. Visse dele af lovforslaget skal  endvidere statsstøttenotificeres overfor EU-kommissionen og lovændringerne på disse områder kan derfor først træde i kraft, når Kommissionen har godkendt bestemmelserne efter statsstøttereglerne. Der indsættes derfor i loven en bemyndigelse til skatteministeren til at sætte bestemmelserne i kraft, når statsstøttegodkendelsen er modtaget.

------------------------------

Forslagene vedrørende ændringer i momsloven skønnes samlet set at være provenuneutrale for staten, idet ændringerne vedrørende flymoms, investeringsgoder og delregistrerede virksomheder skønnes at medføre årlige provenutab på henholdsvis mellem 175 og 200 mio. kr., mellem 5 og 10 mio. kr. og 2 mio. kr., mens ændringen vedrørende interesseforbundne parter skønnes at medføre et merprovenu på ca. 200 mio. kr..

Når afgiftsfritagelsen for motorbrændstoffer i den lokale offentlige transport fjernes, vil det medføre en provenugevinst, som dog i vidt omfang vil blive tilbageført til den kollektive trafik for at modvirke prisstigninger som følge af afgiftsstigningerne. På nuværende tidspunkt skønnes provenugevinsten inkl. moms at ligge på ca. 475 mio. kr.

Et overkantsskøn for provenugevinsten ved ophør af fritagelsen til den ikke-erhvervsmæssig privatflyvning vil være ca. 5 mio. kr.

Fra 2008 skønnes den årlige provenugevinst ved at ændre satserne for afgiftsgodtgørelse i spildevandsafgiftsloven at ligge på ca. 5 mio. kr.

Af den samlede mængde solgt benzin udgør mængden af benzin udleveret fra tankstationer uden dampretur ca. 4 pct. Det skønnes, at der i 2008 vil blive solgt ca. 2,498. mia. liter benzin i alt fra danske benzinstationer. Ved indførelsen af en afgiftslempelse på 3 øre pr. liter benzin ved salg af benzin fra benzinstationer uden dampretursystem skønnes et provenutab for staten på ca. 3. mio. kr. i 2008.

Forslaget omvendt betalingspligt og krav om indberetning via TastSelv skønnes at medføre en engangsudgift på ca. 3,7 mio. kr. til systemtilretning og give en løbende administrativ besparelse for SKAT på ca. 14 årsværk. Forslaget om delregistrerede virksomheder skønnes at medføre en engangsudgift i SKAT på 1,6 mio. kr. til systemtilretning og information.

Det må forventes, at de administrative byrder i SKAT ved ikke at opretholde fritagelsen for ikke-erhvervsmæssig privatflyvning vil øges. Begrundelsen for at bibeholde den hidtidige praksis har netop været, at det ville afstedkomme uforholdsmæssige administrative omkostninger at opdele mellem erhvervsmæssig og ikke-erhvervsmæssig privatflyvning.

En gennemførelse af lovforslaget vil umiddelbart bl.a. medføre udgifter til justeringer af diverse afgiftssatser i tilknytning til Erhvervssystemets værdisæt og angivelsesudskrivning. Udgiften hertil skønnes til 50.000 kr. Forslagets satsændringer skønnes at medføre engangsudgifter til tilretning af punktafgiftsopkrævningssystemet (Økonomisystemet SAP38s SD-modulet) på indtil 10.000 kr.

For så vidt angår forslagene om at fjerne fritagelsen for afgift på motorbrændstoffer i den lokale offentlige transport og afgiftsdiffentieringen mellem benzin udleveret fra henholdsvis benzinstationer med og uden dampretursystem skønnes det, at der vil blive tale om en mindre administrativ lettelse for SKAT

Forslaget har været sendt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsens Center for Kvalitet i Erhvervsregulering (CKR) med henblik på en vurdering af, om de skal forelægges Økonomi- og Erhvervsministeriets virksomhedspanel. CKR vurderer ikke, at forslaget indeholder administrative konsekvenser i et omfang, der berettiger, at det bliver forelagt et virksomhedspanel.

Yderligere henvendelse: Chefkonsulent Lone Lau-Jensen, tlf. 3392 4837

Lovforslaget bortfaldt pga. Folketingsvalget. Forslaget er genfremsat som L 32 i 2. samling.

Høring / Folketingets hjemmeside