Skatteministeriet
21. januar 2014

L26 (Folketingsåret 2007-08, 1. samling)

Forslag til lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien - resumé

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L26 (Folketingsåret 2007-08, 1. samling)

Danmark ønsker en genforhandling af dobbeltbeskatningsoverenskomsterne med Frankrig og Spanien, så det sikres, at privattegnede pensioner, hvor indbetalingen har givet skattefradrag i Danmark, også udløser dansk beskatning ved udbetaling.

Forhandlinger om ændringer af de to overenskomster har ikke givet et resultat, der er mere til gensidig fordel. Der er ikke udsigt til, at nye forhandlinger vil give et sådant resultat, med mindre forudsætningerne ændres.

Lovforslaget skal ses i sammenhæng med et lovforslag, som medfører adgang til fradrag ved dansk beskatning for indbetalinger til en udenlandsk pensionsordning, hvorved overholdelsen af EU-retten sikres.

I den forbindelse er det et væsentligt problem, at de to overenskomster medfører, at Danmark ikke kan beskatte personer i de to lande, der modtager dansk pension (bortset fra tjenestemandspension). Det gælder, selvom Danmark har givet fradrag for indbetalingerne til disse pensionsordninger.

Lovforslaget går derfor ud på at bemyndige regeringen til at opsige Danmarks dobbeltbeskatningsoverenskomster med Frankrig og Spanien. Baggrunden er, at overenskomsterne ikke længere giver afbalancerede fordele for Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien.

Vedtagelsen af lovforslaget medfører ikke, at de to overenskomster opsiges. Det vil kun ske, hvis nye forhandlinger ikke giver et gunstigt resultat.

For at undgå usikkerhed for de personer, der allerede nu bor i de to lande og modtager dansk pension, foreslås en overgangsregel, som skal gælde, hvis overenskomsterne opsiges eller ændres. Disse personer skal forblive fritaget for dansk beskatning af dansk pension i samme omfang som nu.

På samme måde forslås en overgangsregel, så der ikke sker ændringer vedr. ejendomsværdibeskatning for personer her i landet, der ejer fast ejendom i Frankrig. Den nuværende overenskomst med Frankrig, at Danmark ikke kan opkræve ejendomsværdiskat af fast ejendom i Frankrig, som ejes af personer her i landet.

Lovforslaget vil ikke medføre væsentlige økonomiske konsekvenser for borgere og erhvervsvirksomheder umiddelbart. Der forventes et merprovenu til det offentlige i takt med, at danskere opkøber ferieboliger i Frankrig, samt at personer flytter til Frankrig eller Spanien og modtager dansk pension.

Lovforslaget vil ikke have nævneværdige administrative virkninger.

Yderligere henvendelse: Chefkonsulent Sven Ulstrup, tlf. 3392 3766

Lovforslaget bortfaldt pga. Folketingsvalget. Forslaget er genfremsat som L 13 i 2. samling.

Folketingets hjemmeside