Skatteministeriet
21. januar 2014

L25 (Folketingsåret 2007-08, 1. samling)

Forslag til pensionsafkastbeskatningslov - resumé

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L25 (Folketingsåret 2007-08, 1. samling)

Lovforslaget udmønter den rammeaftale, som regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti har indgået om den fremtidige pensionsbeskatning som følge af EF-domstolens underkendelse af de danske pensionsbeskatningsregler i dom af 30. januar 2007.

Lovforslaget  fremsættes  i sammenhæng med forslag til lov om ændring af lov om beskatningen af pensionsordninger mv. og forskellige andre love (Fradragsret for indbetalinger til udenlandske pensionsordninger) (L 24). Heri foreslås den eksisterende skattebegunstigelse af indbetalinger til pensionsordninger oprettet i danske penge- og pensionsinstitutter udvidet til også at omfatte indbetalinger til pensionsordninger oprettet i penge- og pensionsinstitutter inden for EU/EØS.

En sådan udvidelse nødvendiggør betydelige omlægninger af pensionsafkastbeskatningen, da afkast af pensionsordninger oprettet i udenlandske penge- og pensionsinstitutter gøres skattepligtigt efter pensionsafkastbeskatningsloven på linie med afkast af pensionsordninger oprettet i danske penge- og pensionsinstitutter. Det er som følge heraf valgt at nyaffatte loven.

Efter gældende regler påhviler skattepligten efter pensionsafkastbeskatningsloven pensionsinstituttet for ordninger i livsforsikringsselskaber og pensionskasser mv., mens skattepligten vedrørende danske pengeinstitutordninger påhviler den enkelte kunde. Når der indføres fradragsret for betalinger til udenlandske pensionsordninger, vil det ikke være muligt at bibeholde skattepligten på institutniveau, da dansk beskatningsret ikke kan udstrækkes til udenlandske pensionsinstitutter. Det foreslås derfor, at skattepligten som hovedregel omlægges til individniveau for samtlige typer af pensionsordninger. Omlægningen medfører ikke administrative byrder for pensionsopsparerne, da det fortsat vil være pensionsinstituttet, der skal beregne, indeholde og indbetale skatten.

Omlægning af skattepligten til individniveau indebærer behov for grundlæggende ændringer af opgørelsen af beskatningsgrundlaget for pensionsafkastskatten, idet det nuværende beskatningsgrundlag forudsætter, at det er ejeren af pensionsformuen, der beskattes af denne, dvs. pensionsinstituttet. Det foreslås, at beskatningsgrundlaget som udgangspunkt opgøres som det afkast, den enkelte pensionsopsparer får tilskrevet pensionsordningen.

Den danske pensionsformue udgør ca. 2.300 mia. kr. Heraf udgør den latente indkomstskat 1.100-1.300 mia. kr. Endvidere får det offentlige et årligt et provenu fra PAL-skatten i størrelsesordenen 18 mia. kr. (normalafkastår). Omlægningen af pensionsbeskatningen, som foreslås i dette lovforslag og i det samtidig hermed fremsatte forslag til lov om ændring af lov om beskatningen af pensionsordninger mv. og forskellige andre love (Fradragsret for indbetalinger til udenlandske pensionsordninger), ændrer ikke grundlæggende på indtægterne af pensionsafkastskatten eller på beskatningen ved ind- og udbetaling. Lovforslagene skal sikre, at Danmark kan bevare sit enestående pensionssystem intakt.

Den samlede omlægning af pensionsbeskatningen skønnes stort set at være provenuneutral for de offentlige finanser. 

Yderligere henvendelse: Specialkonsulent Majken Wågensø, tlf. 3392 4430 og Fuldmægtig Simon Kjær Poulsen, tlf. 3392 4417

Lovforslaget bortfaldt pga. Folketingsvalget. Forslaget er genfremsat som L 10 i 2. samling.

Høring / Folketingets hjemmeside