Skatteministeriet
21. januar 2014

L20 (Folketingsåret 2007-08, 1. samling)

Forslag til Lov om ændring af forskellige skattelove - resumé

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L20 (Folketingsåret 2007-08, 1. samling)

(Ændring af sondringen mellem børsnoterede og unoterede aktier samt diverse EU-tilpasninger m.v.)

Lovforslaget indeholder en tilpasning af skattereglerne til den begrebsanvendelse, der er indført i den finansielle lovgivning som følge af det såkaldte MiFID-direktiv. Dette indebærer bl.a., at betegnelsen "børsnoteret" erstattes af betegnelsen "optaget til handel på et reguleret marked", og dermed at der sker en ændring af sondringen mellem børsnoterede og unoterede aktier.

Samtidig ændres reglerne om personers fradrag for tab på børsnoterede aktier. Det foreslås, at der bliver adgang til fuldt fradrag i tabsåret på aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked (børsnoterede), dog betinget af at SKAT har kendskab til købet af aktien. I dag kan tab på børsnoterede aktier fradrages i gevinst og udbytter på børsnoterede aktier. Er betingelsen ikke opfyldt vil der fortsat være et sådant kildeartsbegrænset tabsfradrag.

I tilknytning hertil foreslås en ændring af indberetningsreglerne. Det foreslås, at der indføres en pligt for fondshandlere til at indberette køb i lighed med de regler, der i dag gælder for indberetning af salg.

Lovforslaget indeholder derudover en række tilpasninger af skattereglerne til EU-retten. Det drejer sig om en ophævelse af reglerne om virksomhedernes fradrag for visse udgifter til repræsentation i eksportøjemed og en ophævelse af det særlige fradrag for eksportmedarbejdere. Endvidere indføres der fradrag for gaver og løbende ydelser til velgørende foreninger m.v., der er godkendt i andre EU/EØS-lande, der sker en nedsættelse af beskatningen af udbytte-, rente- og royalty-betalinger til modtagere i udlandet og indkomstreguleringen for pensionisters nedslag i ejendomsværdiskatten ændres, således at også udbytter af udenlandske aktier kan fragå i indkomstgrundlaget.

Endelig indeholder lovforslaget en række elementer, der har til formål at opnå en mere hensigtsmæssig indretning af skattereglerne. Det drejer sig bl.a. om en ophævelse af den ekstraordinære adgang til genoptagelse af afgørelser fra Landsskatteretten og indførelse af fradrag i Danmark for udenlandske arbejdsgiverafgifter for lønmodtager bosat i et andet EU/EØS-land med hovedbeskæftigelse i Danmark.

Ændringen af reglerne for personers fradrag for aktietab og af indberetningsreglerne har virkning fra 2009, mens de øvrige ændringer i hovedtræk har virkning fra 2008.

Adgang til fuldt fradrag i tabsåret for personers aktietab skønnes at give et årligt rentetab på 50 mio. kr. og et provenutab for staten i 2009 på ca. 200 mio. kr. Ophævelsen af fradraget for udenlandsk repræsentation og det særlige fradrag for eksportmedarbejdere anslås skønsmæssig at medføre et årligt merprovenu på 35 mio. kr. 

Yderligere henvendelse: Chefkonsulent Margrete Kiil, tlf. 3392 4516

Lovforslaget bortfaldt pga. Folketingsvalget. Forslaget er genfremsat som L 31 i 2. samling.

Høring / Folketingets hjemmeside