Skatteministeriet
21. januar 2014

L2 (Folketingsåret 2007-08, 1. samling)

Forslag til Lov om ændring af arbejdsmarkedsfondsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love - resumé

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L2 (Folketingsåret 2007-08, 1. samling)

(Lavere skat på arbejde)

Lovforslaget er en genfremsættelse af lovforslag nr. L 220, som blev fremsat den 6. september 2007.

Lovforslaget indeholder en udmøntning af skattelementerne i den aftale om Lavere skat på arbejde, som regeringen har indgået med Dansk Folkeparti den 3. september 2007.

Beskæftigelsesfradraget foreslås forhøjet fra 2,5 pct. over to år til 4,25 pct., og det maksimale fradrag foreslås forhøjet til 13.100 kr. Endvidere foreslås personfradraget hævet med 1.000 kr. over to år med 500 kr. ekstra i 2008 og yderligere 500 kr. i 2009. Forhøjelsen af personfradraget og beskæftigelsesfradraget er navnlig til gavn for dem med forholdsvis lave indkomster.

Mellemskattegrænsen for lønindkomst foreslås forhøjet i 2009 med 60.900 kr. Dette svarer til 56.000 kr. for indkomst, hvor der er fratrukket arbejdsmarkedsbidrag. Grænsen for, hvornår man skal betale mellemskat, kommer hermed til at svare til topskattegrænsen på 335.800 kr. svarende til en indkomst på 365.000 kr. før fradrag af arbejdsmarkedsbidrag. Forhøjelsen af grænsen betyder, at omkring 575.000 skatteydere slipper for at betale mellemskat.

Efter gældende regler skal arbejdsmarkedsbidraget sættes ned til 7,5 pct. i 2008, fordi der er et overskud i arbejdsmarkedsfonden på knap 9 mia. kr. i 2008. Samtidig ville arbejdsmarkedsbidraget skulle hæves igen, hvis konjunkturerne svækkes, og ledigheden begynder at stige. Det er uhensigtsmæssigt, at den økonomiske virkning af arbejdsmarkedsbidraget på den måde er konjunkturmedløbende. Det foreslås derfor, at arbejdsmarkedsbidraget fastholdes på de nuværende 8,0 pct., og at den automatiske regulering af arbejdsmarkedsbidraget ophæves.

Endelig foreslås suspensionen af indbetalingerne til Den Særlige Pensionsopsparing forlænget i 2008. Ved Forårspakken i 2004 blev disse indbetalinger suspenderet for 2004 og 2005. Regeringen og Dansk Folkeparti indgik den 17. juni 2005 aftale om at forlænge suspensionen, således at der ikke skal indbetales bidrag til Den Særlige Pensionsopsparing (SP-bidrag) i 2006 og 2007. Det er denne suspension, der nu foreslås forlænget med yderligere et år.

Samlet set skønnes forslaget at medføre et merprovenu på ca. 0,2 mia. kr. i 2008 og medføre et provenutab i 2009 på ca. 2,6 mia. kr. I 2010 skønnes provenutabet at udgøre ca. 1,7 mia. kr. Det vurderes, at forslaget medfører et større udbud af arbejdskraft svarende til en stigning i arbejdsudbuddet med 7-8.000 personer. Sammen med indekseringen af energiafgifterne er der således samlet set fuld finansiering af nedsættelsen af skatten på arbejde. De økonomiske konsekvenser af lovforslaget for kommunerne vil blive udlignet i henhold til aftalen med Kommunernes Landsforening. Målt på varig virkning skønnes Lavere skat på arbejde samlet set at være neutral for finanspolitikkens holdbarhed.

Yderligere henvendelse: Fuldmægtig Annemette Ottesen, tlf. 3392 4442 eller chefkonsulent Hans Mølgaard Christensen, tlf. 3392 4470

Høring / Folketingets hjemmeside