Skatteministeriet
21. januar 2014

L19 (Folketingsåret 2007-08, 1. samling)

Forslag til lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Østrig - resumé

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L19 (Folketingsåret 2007-08, 1. samling)

Formålet med lovforslaget er at indhente Folketingets samtykke til, at regeringen tiltræder en ny dobbeltbeskatningso­verenskomst mellem Danmark og Østrig. Overenskomsten blev undertegnet den 25. maj 2007, men vil først kunne endeligt tiltrædes fra dansk side, når Folketinget har vedtaget en lov herom.

Overenskomsten indeholder regler for, hvornår Danmark henholdsvis Østrig kan beskatte forskellige former for indkomst, som en person, der er hjemmehørende i den ene stat (bopælssta­ten), modtager fra den anden stat (kildestaten), og om hvordan dobbeltbeskatning undgås.

Den nye dobbeltbeskatningsoverenskomst afløser en overenskomst fra 1961.

Den nye overenskomst indeholder regler om, at udbytter ikke kan beskattes i kildestaten, når de udbetales fra et datterselskab i den ene stat til et moderselskab i den anden. I andre tilfælde kan de beskattes med 15 pct.

Renter og royalties kan kun beskattes i bopælsstaten.

Offentlige ydelser (herunder sociale pensioner) kan beskattes i kildestaten.

Private pensioner kan beskattes i kildestaten. Det er en ændring i forhold til den gældende overenskomst, som medfører, at private pensioner kun kan beskattes i bopælsstaten. Der er aftalt en overgangsordning for personer, som ved den ny overenskomsts ikrafttræden var hjemmehørende i en stat og modtog privat pension fra den anden stat, så denne pension fortsat kun kan beskattes i bopælsstaten. Fremtidige modtagere af danske pensioner i Østrig beskattes efter reglerne i den nye overenskomst, d.v.s. i Danmark.

Dobbeltbeskatning ophæves ved credit-metoden, så Danmark som bopælsstat nedsætter sin skat med den skat, der er betalt i Østrig. Nedsættelsen kan dog højst udgøre et beløb svarende til den danske skat, der falder på den østrigske indkomst.

Lovforslaget skønnes ikke at have væsentlige administrative konsekvenser, og det har ikke EU-retlige konsekvenser. Lovforslagets økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser skønnes at være begrænsede.

Ydeligere henvendelse: Chefkonsulent Sven Ulstrup tlf. 3392 3766

Lovforslaget bortfaldt pga. Folketingsvalget. Forslaget er genfremsat som L 12 i 2. samling.

Folketingets hjemmeside