Skatteministeriet
21. januar 2014

L181 (Folketingsåret 2007-08, 2. samling)

Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love - resumé

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L181 (Folketingsåret 2007-08, 2. samling)

(Konvertible obligationer, leasingbiler, skattemæssig selskabskvalifikation m.v.)

Loven har til formål at rette op på  en række uhensigtsmæssigheder, som kan give anledning til et utilsigtet brug af skattereglerne.

Loven indeholder følgende elementer:

  • Indførelse af skattepligt ved selskabers afståelse af konvertible obligationer efter en ejertid  på 3 år eller mere.
  • En bestemmelse om, at kommanditselskaber og andre skattemæssigt transparente enheder skal anses for selvstændige skattesubjekter og beskattes på samme måde som aktieselskaber, når kommanditselskabet anses for et selvstændigt skattesubjekt for flertallet af evt. udenlandske ejere eller, når flertallet af ejere er hjemmehørende i skattelylande.
  • En justering af koncerndefinitionen i ligningslovens § 5 G.
  • En ændring af virksomhedsskatteloven således, at der ved overførsel af en leaset bil fra virksomhedsordningen til den skattepligtige ved opgørelsen af virksomhedens skattepligtige indkomst for det sidste indkomstår, hvor bilen indgår i virksomhedsordningen, skal ske medregning af det beløb, hvormed leasingydelser ved overførslen overstiger forskellen mellem bilens handelsværdi ved indgåelsen af leasingaftalen og bilens handelsværdi ved overførslen.

Loven forhindrer utilsigtede provenutab.

Ændringerne har virkning fra og med fremsættelsesdagen, dvs. den 15. april 2008. Begrundelsen er, at et senere virkningstidspunkt ville have tilskyndet til en hurtig udnyttelse af de utilsigtede virkninger af de hidtil gældende regler.

Loven er vedtaget af et enigt Folketing.

Yderligere henvendelse:
Specialkonsulent Kirsten Hvelplund, tlf. 3392 4765 (leasingbiler),
Chefkonsulent Margrete Kiil, tlf. 3392 4516 (konvertible obligationer),
Chefkonsulent Jesper Leth Vestergaard, tlf. 3395 4272 (skattemæssig selskabskvalifikation)

Høring / Folketingets hjemmeside