Skatteministeriet
21. januar 2014

L160 og L161 (Folketingsåret 2007-08, 2. samling)

Forslag til lov om skattenedslag for seniorer og Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven og skatteforvaltningsloven - resumé

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L160 og L161 (Folketingsåret 2007-08, 2. samling)

(Skattenedslag til 64 årige i arbejde og konsekvensændringer som følge af  lov om skattenedslag for seniorer)

Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, Ny Alliance og Det Radikale Venstre indgik den 28. februar 2008 en aftale om en jobplan, som skal skaffe mere arbejdskraft i Danmark.

Dette lovforslag udmønter den del af jobplanen, der vedrører et særligt skattenedslag til 64-årige i arbejde på op til 100.000 kr.

For at øge beskæftigelsen blandt seniorer foreslås indført et særligt skattenedslag på op til 100.000 kr. for 64-årige i arbejde, der har arbejdet fuld tid, siden de var 60 år. Hensigten er at give dem, der overvejer at forlade arbejdsmarkedet, før de bliver 65 år, en større økonomisk tilskyndelse til at blive længere på arbejdsmarkedet.

Skattenedslaget, der gives i form af tilbagebetaling af en del af arbejdsmarkedsbidraget, ydes til 64-årige i arbejde, der som udgangspunkt har været fuldtidsbeskæftigede siden de var 60 år - dog med mulighed for korterevarende ledighed. Tilbagebetalingen, der beregnes af grundlaget for arbejdsmarkedsbidraget, kan højest udgøre 100.000 kr. (2008-niveau).

Med henblik på at målrette ordningen foreslås tilbagebetalingen forbeholdt personer med en gennemsnitlig årlig arbejdsindkomst fra 57 til 59 års alderen på under 550.000 kr. (2008-niveau).

For at sikre, at tilbagebetalingen udbetales til 64-årige i beskæftigelse gælder endvidere særlige krav til indkomsten i de to år, hvor vedkommende fylder 64 og 65 år.

Der foreslås, at ordningen er midlertidig, således at den gælder for personer, der fylder 64 år i perioden 2010-2016. Det betyder, at personer, der er fyldt 60 år 1. januar 2006 eller senere, har mulighed for at blive berettiget til at få tilbagebetalt en del af deres arbejdsmarkedsbidrag. Personer, der fylder 60 år i 2012, er sidste årgang, der er omfattet af ordningen.

Samtidig med fremsættelsen af dette lovforslag fremsættes et forslag, der indeholder konsekvenser af forslaget for dele af skattelovgivningen, jf. forslag til lov om ændring af kildeskatteloven og skatteforvaltningsloven (Konsekvensændringer som følge af forslag til lov om skattenedslag for seniorer).

Lovforslaget skønnes samlet set ikke at belaste statens finanser, når der tages hensyn til de afledte effekter i form af højere arbejdsudbud.

Forslaget skønnes at medføre et umiddelbart provenutab (ved uændret adfærd) i størrelsesordenen 0,3 mia. kr. vedrørende indkomståret 2010, ca. 0,6 mia. kr. for indkomståret 2011 og ca. 0,8 mia. kr. årligt herefter frem til 2016. Det skønnes (med væsentlig usikkerhed), at forslaget vil øge arbejdsudbuddet med godt 4.000 helårspersoner med stigende profil fra 2008. Med en udbudseffekt i den størrelsesorden vurderes ordningen at være omtrent selvfinansierende.

Yderligere henvendelse: L 160, chefkonsulent Annemette Møllin Ottosen, tlf. 3392 4467 og L 161, chefkonsulent Tony Gønge Nielsen, tlf. 3392 4511

Folketingets hjemmeside L 160 og L 161