Skatteministeriet
21. januar 2014

L14 (Folketingsåret 2007-08, 2. samling)

Forslag til lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Kroatien - resumé

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L14 (Folketingsåret 2007-08, 2. samling)

Lovforslaget er vedtaget af Folketinget ved 3. behandlingen den 29. januar 2008.

Formålet med loven er at indhente Folketingets samtykke til, at regeringen tiltræder en ny dobbeltbeskatningso­verenskomst mellem Danmark og Kroatien. Overenskomsten blev undertegnet den 14. september 2007, men vil først kunne endeligt tiltrædes fra dansk side, når Folketinget har vedtaget en lov herom.

Overenskomsten indeholder regler for, hvornår Danmark henholdsvis Kroatien kan beskatte forskellige former for indkomst, som en person, der er hjemmehørende i den ene stat (bopælssta­ten), modtager fra den anden stat (kildestaten), og om hvordan dobbeltbeskatning undgås.

Den nye dobbeltbeskatningsoverenskomst afløser den gældende overenskomst fra 1981 mellem Danmark og Jugoslavien, for så vidt angår forholdet mellem Danmark og Kroatien.

Den nye overenskomst indeholder regler om, at kildestaten kan beskatte udbytter, som udloddes fra et selskab i denne stat til en retmæssig ejer i den anden stat, men kildestatens skat højst være 15 pct. af udbyttets bruttobeløb, dog højst 5 pct., hvis ejeren er et moderselskab eller en pensionskasse mv.

Kildestaten kan beskatte renter og royalties, som betales fra denne stat til en retmæssig ejer i den anden stat, men skatten kan højst være henholdsvis 5 og 10 pct. af bruttobeløbet. 

Offentlige ydelser (herunder sociale pensioner) kan beskattes i kildestaten.

Private pensioner kan beskattes i kildestaten. Det er en ændring i forhold til den gældende overenskomst, som medfører, at private pensioner kun kan beskattes i bopælsstaten.

Loven har en overgangsregel for personer, som ved den ny overenskomsts ikrafttræden var hjemmehørende i Kroatien og modtog privat pension fra Danmark, så denne pension fortsat kun kan beskattes i Kroatien. Fremtidige modtagere af danske pensioner i Kroatien beskattes efter reglerne i den nye overenskomst, dvs. i Danmark.

Dobbeltbeskatning ophæves ved credit-metoden, så Danmark som bopælsstat nedsætter sin skat med den skat, der er betalt i Kroatien. Nedsættelsen kan dog højst udgøre et beløb svarende til den danske skat, der falder på den kroatiske indkomst.

Lovens økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser skønnes at være begrænsede.

Alle Folketingets partier stemte for lovforslaget.

Yderligere henvendelse: Chefkonsulent Sven Ulstrup, tlf. 3392 3766

Folketingets hjemmeside