Skatteministeriet
21. januar 2014

L117 (Folketingsåret 2007-08, 2. samling)

Forslag til lov om ændring af lov om afgift af vejbenyttelse - resumé

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L117 (Folketingsåret 2007-08, 2. samling)

(Digital registrering ved betaling af vejbenyttelsesafgift)

Det overordnede politiske formål med loven:

Loven er et led i regeringens politik om at udbrede anvendelsen af edb og afskaffe papirformularer m.v. i kommunikationen mellem virksomheder og den offentlig forvaltning i Danmark.   

Lovens hovedindhold:

Danmark har siden 1994 deltaget i et samarbejde med andre EU-medlemsstater (fra 1. september 2003: Belgien, Luxembourg, Nederlandene og Sverige), hvorefter lastbiler på 12 tons og derover betaler ens afgifter for at benytte vejnettet i Danmark og i de andre stater.

Systemet har hidtidig fungeret på den måde, at ejere af danske lastbiler opkræves afgiften via motorkøretøjsregisteret, mens chauffører på udenlandske lastbiler betaler afgiften på tankstationer, på færger og i færgehavne. Både danske og udenlandske lastbiler får udstedt et papirbevis for afgiftens betaling, som skal opbevares under kørslen. Hvis politiet standser lastbilen, skal chaufføren vise papirbeviset og dokumentere, at afgiften er betalt.

Nu har Danmark og de øvrige stater i samarbejdet om fælles vejbenyttelsesafgifter indgået en kontrakt med en privat tysk virksomhed for den fireårige periode 1. oktober 2008 - 30. september 2012, hvorefter vejbenyttelsesafgiften digitaliseres, og papirbeviserne afskaffes.

Systemet vil herefter fungere på den måde, at Danmark og de øvrige samarbejdsstater hver for sig opkræver vejbenyttelsesafgift af lastbiler, der er registreret i Danmark og i de øvrige stater. I Danmark vil det fortsat ske via Centralregistret for Motorkøretøjer, som i slutningen af 2009 forventes afløst af et nyt digitalt motorkøretøjsregister. Chauffører for lastbiler, der er registreret i stater uden for samarbejdet, vil på tankstationer, på færger og i færgehavne skulle betale vejbenyttelsesafgift via en slags dankortterminal.

Alle registrerede oplysninger om danske og udenlandske lastbiler overføres til en fælles database i Nederlandene. Hvis politi i Danmark eller i de øvrige stater standser en lastbil, skal politiet via adgang til den fælles database i Nederlandene kunne kontrollere, om der er betalt vejbenyttelsesafgift.    

Lovens vedtagelse:

Alle Folketingets partier stemte for loven ved 3. behandlingen den 3. juni 2008.  

Lovens ikrafttræden:

Loven bemyndiger skatteministeren, dels til at fastsætte tidspunktet for lovens ikrafttræden, dels til at fastsætte de nærmere administrative regler om registrering, betaling og refusion af afgift af vejbenyttelse. Der vil blive udstedt en bekendtgørelse, hvorefter loven skal træde i kraft den 1. oktober 2008, idet det nye digitale system forventes at fungere fra denne dato. Endvidere er et udkast til bekendtgørelse om de administrative regler i ekstern høring hos interesseorganisationer og myndigheder. Det forventes tilsvarende, at denne bekendtgørelse træder i kraft pr. 1. oktober 2008.

 Folketingets hjemmeside