Skatteministeriet
21. januar 2014

L116 (Folketingsåret 2007-08, 2. samling)

Forslag til lov om ændring af forskellige skattelove - resumé

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L116 (Folketingsåret 2007-08, 2. samling)

Loven har primært til formål at skabe smidigere sagsgange i skatteadministrationen, således at borgerne hurtigere kan få afklaret deres skat og hurtigere kan få afsluttet en skattesag.

Det sker ved initiativer, som nedkorter sagsbehandlingstiden ved Landsskatteretten. Bl.a. er der pr. 15. august i år indført en remonstrationsordning ved klage over årsopgørelsen. En klage over årsopgørelsen til et skatteankenævn eller Landsskatteretten indgives herefter til SKAT, som har mulighed for at gå i dialog med borgeren, hvorved en klagesag i en række tilfælde kan undgås. Der kan i den forbindelse henvises til bekendtgørelse nr. 822 af 19. juni 2008.

Endvidere er det sigtet med loven at fremrykke ligningen. Det sker bl.a. ved at indføre en frivillig ordning, hvorefter arbejdsgivere, som har udbetalt skattepligtige rejse- og befordringsgodtgørelser uden indeholdelse af A-skat og arbejdsmarkedsbidrag får mulighed for efter anmodning at betale et beløb til dækning af den ansattes skat og arbejdsmarkedsbidrag af godtgørelserne. Herved undgår SKAT at rejse skattesager overfor de ansatte. Desuden er der skabt mulighed for at indføre en frivillig ordning med indberetning til SKAT af lejeindtægter fra sommerhusudlejning, således at skatteyderne kan slippe for selv at selvangive lejeindtægter.

Loven indeholder desuden lettelser af erhvervslivets administrative byrder. Dels vil visse indeholdelsespligtige med flere virksomheder (delregistrerede virksomheder) fra og med den 1. januar 2009 kunne vente med at afregne til den 10. i måneden efter afregningsperioden. Dels er § 6, stk. 1, i fusionsskatteloven, blevet ophævet med virkning fra den 1. juli i år. Det betyder, at indberetning af de samme selskabsretlige dokumenter ikke både sker til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og til SKAT. 

Endelig indeholder loven en række justeringer af skattelovgivningen.

Loven blev gennemført med tilslutning fra samtlige partier i Folketinget.

Henvendelse: Chefkonsulent Tony Gønge Nielsen, tlf. 3392 4511

Høring / Folketingets hjemmeside