Skatteministeriet
21. januar 2014

L10 (Folketingsåret 2007-08, 2. samling)

Forslag til Pensionsafkastbeskatningslov- Resumé

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L10 (Folketingsåret 2007-08, 2. samling)

Lovforslaget er vedtaget af Folketinget ved 3. behandlingen fredag den 14. december 2007.

Loven udmønter den aftale, som regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti har indgået om den fremtidige pensionsbeskatning som følge af EF-domstolens underkendelse af de danske pensionsbeskatningsregler i dom af 30. januar 2007 i sag C-150/04, Kommissionen mod Danmark.

Loven skal ses  i sammenhæng med lov om ændring af lov om beskatningen af pensionsordninger mv. og forskellige andre love (Fradragsret for indbetalinger til udenlandske pensionsordninger). Heri udvides den eksisterende skattebegunstigelse af indbetalinger til pensionsordninger oprettet i danske penge- og pensionsinstitutter til også at omfatte indbetalinger til pensionsordninger oprettet i penge- og pensionsinstitutter inden for EU/EØS.

En sådan udvidelse nødvendiggør betydelige omlægninger af pensionsafkastbeskatningen, da afkast af pensionsordninger oprettet i udenlandske penge- og pensionsinstitutter gøres skattepligtigt efter pensionsafkastbeskatningsloven på linie med afkast af pensionsordninger oprettet i danske penge- og pensionsinstitutter. Det er som følge heraf valgt at nyaffatte loven.

Efter gældende regler påhviler skattepligten efter pensionsafkastbeskatningsloven pensionsinstituttet for ordninger i livsforsikringsselskaber og pensionskasser mv., mens skattepligten vedrørende danske pengeinstitutordninger påhviler den enkelte kunde. Når der indføres fradragsret for betalinger til udenlandske pensionsordninger, vil det ikke være muligt at bibeholde skattepligten på institutniveau, da dansk beskatningsret ikke kan udstrækkes til udenlandske pensionsinstitutter. Efter den nye lov omlægges skattepligten derfor som hovedregel til individniveau for samtlige typer af pensionsordninger. Omlægningen medfører ikke administrative byrder for pensionsopsparerne, da det fortsat vil være pensionsinstituttet, der skal beregne, indeholde og indbetale skatten.

Omlægning af skattepligten til individniveau indebærer behov for grundlæggende ændringer af opgørelsen af beskatningsgrundlaget for pensionsafkastskatten, idet det nuværende beskatningsgrundlag forudsætter, at det er ejeren af pensionsformuen, der beskattes af denne, dvs. pensionsinstituttet. Efter den nye lov opgøres beskatningsgrundlaget som udgangspunkt som det afkast, den enkelte pensionsopsparer får tilskrevet pensionsordningen.

Den danske pensionsformue udgør ca. 2.300 mia. kr. Heraf udgør den latente indkomstskat 1.100-1.300 mia. kr. Endvidere får det offentlige et årligt et provenu fra PAL-skatten i størrelsesordenen 18 mia. kr. (normalafkastår). Omlægningen af pensionsbeskatningen, og den nye pensionsafkastbeskatningslov, ændrer ikke grundlæggende på indtægterne af pensionsafkastskatten eller på beskatningen ved ind- og udbetaling. Lovene skal sikre, at Danmark kan bevare sit enestående pensionssystem intakt.

Den samlede omlægning af pensionsbeskatningen skønnes stort set at være provenuneutral for de offentlige finanser. 

Alle Folketingets partier, bortset fra Enhedslisten, stemte for lovforslaget.

Yderligere henvendelse: Majken Wågensø Landström 33 92 44 30 eller Simon Kjær Poulsen 33 92 44 17

Høring / Folketingets hjemmeside