Skatteministeriet
20. januar 2014

Lovforslag 2007-08

Oversigt over Skatteministeriets lovforslag i folketingsåret 2007-08.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Lovforslag 2007-08

  Under "Høring" kan du finde høringsmaterialer (inkl. resuméer) og høringssvar. Under "Folketingets hjemmeside" kan du finde Folketingets behandlinger af forslaget. 

2. samling

L 187 - Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven
(Fraflytterbeskatning af aktier og fradrag for tab på varekreditter til udenlandske koncernselskaber). Vedtaget den 19. september 2008 
Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside

L 181 - Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love
(Konvertible obligationer, leasingbiler, skattemæssig selskabskvalifikation m.v.). Vedtaget den 12. juni 2008 
Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside

Beslutningsforslag B 50 om indførelse af vejbenyttelsesafgift (roadpricing) for lastbiler
Det foreslås at indføre en dansk vejafgift for lastbiler på 12 t og derover, som er baseret på antallet af kørte kilometer 
Resumé

L 168, L 169 og L 170 - Forslag til lov om afgift af kvælstofxoider,-forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love - og forslag til lov om ændring af lov om afgift af affald og råstoffer
(Implementering af energiaftalen) (Fritagelse for afgift af deponering af råmel, uforbrændte klinker, filterstøv, kasseret cement og klinker samt ovnudhugning i forbindelse med egen cementproduktion). Vedtaget den 12. juni 2008 
Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside L 168, L 169 og L 170

L 167 - Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, dødsboskatteloven og kildeskatteloven
(Mere ensartet beskatning af generationsskifte i levende live og ved død). Vedtaget den 10. juni 2008 
Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside

L 162 - Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven og andre skattelove
(Ændring af skatteordningen for udenlandske forskere og nøglemedarbejdere m.v.). Vedtaget den 3. juni 2008 
Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside

L 160 og L 161 - Forslag til lov om skattenedslag for seniorer og Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven og skatteforvaltningsloven
(Skattenedslag til 64 årige i arbejde og konsekvensændringer som følge af lov om skattenedslag for seniorer). Vedtaget den 10. juni 2008 
Resumé / Folketingets hjemmeside L 160 og L 161

L 159 - Forslag til lov om ændring af dødsboskatteloven og forskellige andre love
(Forhøjelse af grænser for skattefritagelse, ændringer som følge af arveloven og nye aktieavancebeskatningsregler m.v.). Vedtaget den 3. juni 2008 
Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside

L 158 - Lov om ændring af emballageafgiftsloven, forbrugsafgiftsloven og konsumisafgiftsloven
(Nedsættelse af emballageafgiften for vand med smag samt iste og mindre justeringer af diverse punktafgiftslove). Vedtaget den 10. juni 2008 
Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside

L 157 - Forslag til lov om ændring af personskatteloven
(Kompensation for kommunale skatteforhøjelser) 
ResuméFolketingets hjemmeside

L 156 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag
(Skattefrihed for reservebedsteforældre og selvvalgt uddannelse) 
Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside

L 117 - Forslag til lov om ændring af lov om afgift af vejbenyttelse
(Digital registrering ved betaling af vejbenyttelsesafgift). Vedtaget den 3. juni 2008  
Resumé  / Folketingets hjemmeside

L 116 - Forslag til lov om ændring af forskellige skattelove
(Modernisering af skatteadministrationen). Vedtaget den 12. juni 2008 
Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside

L 115 - Forslag til lov om indgåelse af skatteaftaler mellem Danmark og Isle of Man
Aftalerne er indgået som led i OECD's arbejde med at bekæmpe skadelig skattepraksis. Med dette formål opfordrer OECD lande og jurisdiktioner med finansielle centre til at samarbejde med organisationen og herunder at indgå aftaler om udveksling af oplysninger til brug i skattesager. 
Resumé / Folketingets hjemmeside

L 114 - Forslag til lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsaftale mellem Danmark og Georgien
Formålet med lovforslaget er at indhente Folketingets samtykke til, at regeringen tiltræder en ny dobbeltbeskatningsaftale mellem Danmark og Georgien. Aftalen blev undertegnet den 10. oktober 2007, men den vil først kunne endeligt tiltrædes fra dansk side, når Folketinget har vedtaget en lov herom. 
ResuméFolketingets hjemmeside

L 87 - Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven
(Præciseringer af kompensationsordning) 
Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside

L 86 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, skattekontrolloven og andre skattelove
(Ændring af sondringen mellem børsnoterede og unoterede aktier) 
Resumé / Folketingets hjemmeside

L 46 - Forslag til ændring af lønsumsafgiftsloven
(Afgiftsmæssig ligestilling mellem offentlig og privat virksomhed mv.). Vedtaget 12. juni 2008 
Resumé /Høring / Folketingets hjemmeside

L 42 - Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven, lov om vægtafgift af motorkøretøjer mv. og lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler
(Justering af afgiftsberegningen af brugte biler mv., afgiftsfritagelse af brint- og elbiler og udvidelse af ordningen med registrerede virksomheder). Vedtaget den 17. april 2008 
Resumé / Folketingets hjemmeside

L 32 A og B - Forslag til lov om ændring af momsloven og forskellige andre love
(Flymoms, salg til interesseforbundne parter, omvendt betalingspligt, undtagelser til energibeskatningsdirektivet m.v.). Vedtager 12. juni 2008 
Resumé /Folketingets hjemmeside L 32, L 32A og L 32B

L 31 - Forslag til lov om ændring af forskellige skattelove
(Diverse EU-tilpasninger af skattelovgivningen m.v.) 
Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside L 31, L 31A, L 31B, L 31C og L 31D

L 15 - Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven og lov om vægtafgift af motorkøretøjer mv.
(Nedvejning af varebiler) 
Resumé / Folketingets hjemmeside

L 14 - Forslag til lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Kroatien
Formålet med lovforslaget er at indhente Folketingets samtykke til, at regeringen tiltræder en ny dobbeltbeskatningso­verenskomst mellem Danmark og Kroatien 
Resumé / Folketingets hjemmeside

L 13 - Forslag til lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatnings-overenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien
Der er tale om genfremsættelse af lovforslag L 26, dog med visse ændringer for at imødekomme kritik af dette 
Resumé / Folketingets hjemmeside

L 12 - Forslag til lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Østrig
Lovforslaget er vedtaget af Folketinget ved 3. behandlingen den 29. januar 2008 
Resumé / Folketingets hjemmeside

L 11 - Forslag til lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto
(Forbedrede afskrivnings- og fradragsmuligheder) 
Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside

L 10 - Forslag til Pensionsafkastbeskatningslov
Lovforslaget udmønter den rammeaftale, som regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti har indgået om den fremtidige pensionsbeskatning som følge af EF-domstolens underkendelse af de danske pensionsbeskatningsregler i dom af 30. januar 2007 
Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside

L 9 - Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love
(Fradragsret for indbetalinger til udenlandske pensionsordninger) 
Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside

L 8 - Forslag til lov om ændring af forskellige energiafgiftslove mv.
(Indeksering af energiafgifterne) 
Resumé / Folketingets hjemmeside

L 7 - Forslag til lov om ændring af børnefamilieydelsesloven
(Forhøjelse af børnefamilieydelsen til børn under 3 år) 
Resumé / Folketingets hjemmeside

1. samling

L 30 - Forslag til lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto.
(Forbedrede afskrivnings- og fradragsmuligheder).
Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside

L 27 - Forslag til ændring af forskellige afgiftslove (Justeringer i afgiftslovgivningen af hensyn til EU-lovmedholdelighed) (Flymoms). Forslaget er genfremsat som L 32 i 2. samling
Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside

L 26 - Forslag til lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien Danmark ønsker en genforhandling af dobbeltbeskatningsoverenskomsterne med Frankrig og Spanien, så det sikres, at privattegnede pensioner, hvor indbetalingen har givet skattefradrag i Danmark, også udløser dansk beskatning ved udbetaling. Forslaget er genfremsat som L 13 i 2. samling
Resumé /Folketingets hjemmeside

L 25 - Forslag til pensionsafkastbeskatningslov Lovforslaget udmønter den rammeaftale, som regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti har indgået om den fremtidige pensionsbeskatning som følge af EF-domstolens underkendelse af de danske pensionsbeskatningsregler i dom af 30. januar 2007. Forslaget er genfremsat som L 10 i 2. samling
Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside

L 24 - Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Fradragsret for indbetalinger til udenlandske pensionsordninger) Forslaget er genfremsat som L 9 i 2. samling
Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside

L 21 - Forslag til lov om ændring af forskellige energiafgiftslove m.v.
(Indeksering af energiafgifterne)
Resumé / Folketingets hjemmeside

L 20 - Forslag til Lov om ændring af forskellige skattelove
(Ændring af sondringen mellem børsnoterede og unoterede aktier samt diverse EU-tilpasninger m.v.). Forslaget er genfremsat som L 31 i 2. samling
Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside

L 19 - Forslag til lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Østrig
Formålet med lovforslaget er at indhente Folketingets samtykke til, at regeringen tiltræder en ny dobbeltbeskatningso¬verenskomst mellem Danmark og Østrig. Forslaget er genfremsat som L 12 i 2. samling
Resumé / Folketingets hjemmeside

L 18 - Forslag til lov om ændring af børnefamilieydelsesloven
(Forhøjelse af børnefamilieydelsen til børn under 3 år) Lovforslaget bortfaldt pga. Folketingsvalget. Forslaget er genfremsat som L 7 i 2. samling
Resumé / Folketingets hjemmeside

L 6 - Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven og lov om vægtafgift af motorkøretøjer mv.
(Nedvejning af varebiler). Forslaget er genfremsat som L 15 i 2. samling
Resumé / Folketingets hjemmeside

L 2 - Forslag til Lov om ændring af arbejdsmarkedsfondsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love 
(Lavere skat på arbejde)
Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside