Skatteministeriet
22. januar 2014

L85 (Folketingsåret 2006-07)

Forslag til lov om ændring af ligningsloven - resumé

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L85 (Folketingsåret 2006-07)

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandlingen den 15. december 2006.

Lovforslaget er en del af finanslovsaftalen for 2007 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti.

Det er aftalt, at de almenvelgørende foreninger skal kompenseres for stigningen i deres købsmoms i forhold til 2004 (basisår) med en andel svarende til deres egenfinansieringsgrad. Med kompensationen for købsmoms af privat indsamlede midler får de almenvelgørende foreninger et stærkere incitament til at øge egenfinansieringen. Det er endvidere aftalt at fordoble skattefradraget for gaver til almenvelgørende foreninger. Det giver et styrket incitament til at give gaver til de almenvelgørende foreninger, og det bidrager hermed  til, at de almenvelgørende foreninger kan øge deres indsamlinger. Endelig er det aftalt, at foreningerne skal indberette størrelsen af gavebidraget pr. donor til SKAT.

Loven udmønter den del af aftalen, der vil gøre det mere attraktivt for danskerne at give bidrag til velgørende foreninger. Det maksimale fradrag for gaver til almenvelgørende foreninger mv. er fordoblet fra 6.800 kr. til 13.600 kr. (2007-niveau).

Endvidere udmønter loven den del af aftalen, hvorefter foreningerne skal indberette modtagne gaver til SKAT. I lighed med den gældende ordningen med indberetning af faglig kontingent til SKAT er fradragsretten for gaver betinget af, at foreningen har foretaget indberetning til SKAT. 

Det skønnes med stor usikkerhed, at fordoblingen af fradraget vil kunne medføre en stigning i gaveindbetalingerne til foreningerne med ca. 30 mio. kr.

Loven skønnes at medføre et årligt provenutab på ca. 15 mio. kr. Heraf vedrører ca. 11 mio. kr. kommunerne og ca. 4 mio. kr. staten. For finansåret 2007 skønnes provenutabet til ca. 15 mio. kr.

Loven har virkning fra og med indkomståret 2007, dog således at ministeren fastsætter tidspunktet for iværksættelsen af den obligatoriske indberetningsordning. Sigtet er, at foreningerne indberetter til SKAT første gang i starten af 2009 for beløb, som foreningerne har modtaget i kalenderåret 2008.

Tilskudspuljen til delvis kompensation af de velgørende foreningers mv. købsmoms foreslås hjemlet på finanslovens § 9, Skatteministeriet. Udgiften hertil skønnes til 20 mio. kr. årligt. For 2007 er heraf særskilt afsat 10 mio. kr. til foreningerne til etablering af en obligatorisk indberetningsordning.

Regeringspartierne samt DF, RV, S og SF stemte for lovforslaget.

Yderligere henvendelse: fuldmægtig Anne Nørgaard Simonsen, tlf. 33924792, til chefkonsulent Hans Mølgaard Christensen, tlf. 33924470 eller til chefkonsulent Tony Gønge Nielsen, tlf. 33924511 (den obligatoriske indberetningsordning)

Høring / Folketingets hjemmeside